Mô hình dạy học kết hợp và một số đề xuất vận dụng vào trường tiểu học ở Việt Nam

Mô hình dạy học kết hợp và một số đề xuất vận dụng vào trường tiểu học ở Việt Nam

Phan Thị Bích Lợi loiptb@vnies.edu.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Nga * ngantt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đã đưa ra quan niệm về mô hình dạy học kết hợp trên cơ sở nghiên cứu quan niệm mô hình dạy học ở trong nước và trên thế giới. Đồng thời, tác giả tìm hiểu và phân tích một số mô hình dạy học kết hợp phổ biến trên thế giới. Từ đó, bài viết đưa ra một số đề xuất để vận dụng mô hình dạy học kết hợp vào điều kiện thực tiễn của nhà trường tiểu học ở Việt Nam nhằm đáp ứng bối cảnh, đổi mới cách dạy cách học, đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
blended learning
blended learning model
primary schools.
Tham khảo: 

[1] Thome, (2003), Blending the Best of Online and Face-to-Face Learning to Improve Student Outcomes, Schoolwires.com.

[2] Heather Staker - Michael B. Horn, (2012), Classifying K–12 Blended Learning, Innosight Institute.

[3] https://webroomeducation.com, the-6-blended-learning -models-which-one-could-fit-your-school-the-most/, truy cập ngày 01 tháng 7 năm 2019.

[4] Judy Thomson, 6 Blended-learning Models: When Blended-learning is what is, up for successful student, https: elearningindustry.com, truy cập ngày 08 tháng 8 năm 2019.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo Tổng kết các năm học 2018-2019, 2019-2020.

Bài viết cùng số