Phát triển chương trình đào tạo tại trường trung cấp theo tiếp cận năng lực thực hiện

Phát triển chương trình đào tạo tại trường trung cấp theo tiếp cận năng lực thực hiện

Phạm Thị Lệ Quyên quyenptl1984@gmail.com Trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật miền Tây Phường Long Sơn, thị xã
Tóm tắt: 
Trong những năm qua, thực trạng chương trình đào tạo tại các trường trung cấp lạc hậu, chưa thường xuyên được cập nhật, cải tiến đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đào tạo. Để khắc phục tình trạng này thì việc phát triển chương trình đào tạo là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn theo đúng mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc phát triển chương trình đào tạo nhưng tiếp cận theo năng lực thực hiện đang thể hiện nhiều ưu điểm nổi trội, phù hợp với các trường trung cấp. Xây dựng được quy trình phát triển chương trình đào tạo tại trường trung cấp theo tiếp cận năng lực thực hiện sẽ là nguồn tham khảo nhằm định hướng cho các trường trung cấp trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: 
Curriculum
vocational schools
competency - based training.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Luật Giáo dục Nghề nghiệp, Luật số 74/2014/ QH13

[2] Ir.P.J.van Engelshoven - Drs.N.G. Verhoeven - Ir.G.J.van Zantvoort, (2006), Principles Of Curriculum Development, Fontys University of Applied Sciences

[3] Wentling T, (1993), Planning for effective training: A guide to curriculum development, Food and Agricultural Organization of the United Nation

[4] Phạm Thị Hương - Lê Thái Hưng, (2016), Phát triển chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Vargas Zuñiga, (2004), F. 40 Questions on Labour Competency, CINTERFOR/ILO.

[6] Tyler, R., (1949), Basic principles of curriculum and instruction, University of Chicago Press

[7] Taba, H., (1962), Curriculum development: theory and practice. New York, NY: Harcourt, Brace & World

[8] Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J., (1981), Curriculum planning for better teaching and learning (4th ed.). New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston.

[9] Oliva, P. F., (2009), Developing the curriculum (7th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

[10] Nguyễn Minh Đường (1993), Mô đun kĩ năng hành nghề - Phương pháp tiếp cận, Hướng dẫn biên soạn và áp dụng, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội.

[11] Trần Khánh Đức, (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số