Giáo dục nghệ thuật cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Giáo dục nghệ thuật cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Lê Vũ Anh vulemoine@gmail.com Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An Số 253, Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục nghệ thuật là một nội dung giáo dục quan trọng trong trường trung học phổ thông, nhằm hình thành, phát triển năng lực thẩm mĩ và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho học sinh. Từ đó, bài viết làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục nghệ thuật cho học sinh.
Từ khóa: 
Art
Education
art education
students.
Tham khảo: 

[1] Từ điển Wikipedia.org.

[2] Từ điển Hán Nôm, mục từ Nghệ thuật

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[5] Vtudien.com.

[6] Nguyễn Trọng Hoàn, Giáo dục nghệ thuật trong việc hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, https://moet.gov.vn/.

Bài viết cùng số