Vận dụng dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học môn Lịch sử và Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Vận dụng dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học môn Lịch sử và Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Võ Thị Ngọc Trâm tramvtn@tdmu.edu.vn Trường Đại học Thủ Dầu Một Số 06, Trần Văn Ơn, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học vi mô là phương pháp quan trọng để chuẩn bị cho giáo viên tương lai vượt qua những thách thức trong môi trường lớp học trong thực tiễn, nâng cao sự hiểu biết về các nội dung dạy học. Bài viết trình bày nghiên cứu ứng dụng dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học môn Lịch sử và Địa lí cho sinh viên trong học phần Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội. Mẫu nghiên cứu gồm 42 sinh viên năm thứ ba đang theo học tại ngành Giáo dục tiểu học, khoa Sư phạm của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Sinh viên tự chuẩn bị các kế hoạch bài dạy sau đó thực hành tập giảng, ghi hình, xem video và phân tích. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định, dạy học vi mô là phương pháp hiệu quả để cải thiện nhận thức của sinh viên trong dạy học Lịch sử và Địa lí, chất lượng và số lượng các thành phần của năng lực dạy học đều tăng lên so với trước khi can thiệp; các giáo viên tiểu học tương lai đáp ứng tốt một số kì vọng về khả năng dạy học trong quá trình thực hành dạy học vi mô môn Lịch sử và Địa lí. Ngoài ra, căn cứ trên kết quả thực nghiệm, nghiên cứu cũng phân tích, đánh giá tác động của dạy học vi mô đến từng phần của năng lực dạy học môn Lịch sử và Địa lí.
Từ khóa: 
Dạy học vi mô
môn Lịch sử và Địa lí
Năng lực dạy học
Kế hoạch bài dạy
sinh viên.
Tham khảo: 

[1] Bayat, Seher và Öztürk, Talip, (2017), İlkokuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulaması örneği, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), tr. 339-351.

[2] Kuran, Kezban, (2009), Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi/ The Effect of Micro Teaching on Teachers’ Gaining of Knowledge and Skills, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), tr. 383-400.

[3] Kpanja, Edward, (2001), A study of the effects of video tape recording in microteaching training, British Journal of Educational Technology. 32(4), tr. 483-486.

[4] Allen, Dwight W, (1967), Micro-teaching, a description

[5] Baird, J, (1967), Micro-teaching at brigham young university.

[6] Benton-Kupper, Jodi, (2001), The microteaching experience: Student perspectives, Education, 121(4).

[7] El-ahwal, Marwa, (2020), Effect of Micro-Teaching Method Supported by E-Learning Platforms in Enriching Pre-service Mathematics Teachers’ Teaching Practice s and Improve Self-efficacy, International Journal of Instructional Technology Educational Studies, 1(3), tr. 18-31.

[8] Arslan, Ayten, (2021), Öğretmen adaylarının mikro öğretimle “öğretmenlik” yolculuğu: Bir karma desen araştırması, Education and Science, 46(207)

[9] Saraçoğlu, Gülçin, GÜRIŞIK, Alper và Furat, Dilek, (2018), İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(1), tr. 58- 76.

[10] Semerci, Nuriye, (2000), Mikro Öğretim Dersinde Kritik Düşünmenin Eleştiri Becerisini Geliştirme Etkisi (FÜ Teknik Eğitim Fakültesi Örneği), Eğitim ve Bilim, 25(117).

[11] Kroeger, Stephen D và các cộng sự, (2022), Microteaching: An opportunity for meaningful professional development, Teaching Exceptional Children, tr. 00400599211068372.

[12] Alex, JK, Thomas, R và Okeke, C., Adu, EO, Mncanca, M., Ugwuanyi, C., Eds, (2023), Introduction to microteaching, Managing the Microteaching Process

[13] Hà Văn Thắng, (2021), Vận dụng phương pháp dạy học vi mô để phát triển năng lực giáo dục Địa lí cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Tạp chí Khoa học, 18(8), tr. 1415.

[14] Trần Thu Hiền, (2020), Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Tạp chí Khoa học Giáo dục. 29, tr. 42-47

[15] Nguyễn Mậu Đức, (2018), Áp dụng phương pháp dạy học vi mô kết hợp với bài giảng E-Learning để rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học, Khoa học giáo dục, 2, tr. 34-39.

[16] Đào Thị Cẩm Nhung và Đào Thị Hồng Minh, (2019), Ứng dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 17, tr. 105-110.

[17] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[18] Desti, Atria và Masduki, Masduki, (2023), Mathematics pre-service teachers’ beliefs in online microteaching course, AIP Conference Proceedings, AIP Publishing.

[19] Phan Đức Duy và Trương Thị Thanh Mai, (2018), Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, Tạp chí Giáo dục, số 441.

[20] Sithole, Nosihle Veronica, (2023), The efficacy of microteaching in a teacher education programme during the lockdown at a university in South Africa, International Journal of Learning, Teaching Educational researcher, 22(2), tr. 76-91.

[21] Koech, Hellen C và Mwei, Philip K, (2019), How secondary school mathematics teachers perceive the effectiveness of microteaching and teaching practice in their preservice education, Humanities Social Sciences Letters, 7(1), tr. 46-55.

[22] Reddy, KR, (2019), Teaching how to teach: microteaching (a way to build up teaching skills), Journal of Gandaki Medical College-Nepal, 12(1), tr. 65-71

Bài viết cùng số