Đề xuất một số hình thức học tập tại nơi làm việc

Đề xuất một số hình thức học tập tại nơi làm việc

Nguyễn Thị Hài* haint@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Văn Thành thanhhaiminhtrung@gmail.com Học viện Phòng không Không quân Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Học tập tại nơi làm việc đã và đang là xu thế phát triển của thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, học tập tại nơi làm việc càng được nhấn mạnh nhằm tạo ra nguồn nhân lực quan trọng cho bất kì quốc gia nào. Đa dạng hóa hình thức học tập là một trong những nhân tố giúp người học chủ động trong việc tự học, tự bồi dưỡng tại nơi làm việc, góp phần xây dựng đơn vị học tập. Bài viết đề cập đến thực trạng các hình thức tổ chức, phương pháp và cách thức học tập tại nơi làm việc. Từ đó, đề xuất giải pháp đa dạng hóa hình thức học tập tại nơi làm việc nhằm nâng cao năng lực tự học cho người lao động.
Từ khóa: 
Đơn vị học tập
hình thức học tập
học tập tại nơi làm việc
Năng lực tự học
nguồn nhân lực
Tham khảo: 

[1] Fuller A., Unwin L, (2010), Workplace Learning and the Organisation, In Malloch, M., Cairns, L., Evans, K. and O’Connor, B. (eds), The SAGE Handbook of Workplace Learning, Sage.

[2] Australian National Training Authority (ANTA), (2003), What makes for good workplace learning? National Centre for Vocational Education Research Ltd

[3] Marianne Georgsen and Charlotte Vange Løvstad, (2014), Use of blended learning in workplace learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences 142 (2014) 774 - 780.

[4] Triệu Văn Cường, (14/02/2020), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam, https://tcnn.vn

[5] Triệu Văn Cường, (15/9/2020), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lí các cơ quan hành chính Nhà nước ở trung ương và địa phương, https://tcnn.vn

[6] Nguyễn Thị Ngọc, (07/3/2016), Tự học, tự bồi dưỡng - Một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, https://giaoducthoidai.vn

[7] Nguyễn Thị Mai Hà, (2012), Nghiên cứu động cơ và các yếu tố tác động tới học tập của người lớn trong giai đoạn hiện nay, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2010-37-80.

Bài viết cùng số