Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên câu lạc bộ Teakwondo Học viện An ninh Nhân dân

Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên câu lạc bộ Teakwondo Học viện An ninh Nhân dân

Vũ Thanh Tùng Vuthanhtung2015@gmail.com Học viện An ninh Nhân dân 125 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, tác giả đã lựa chọn được 18 bài tập và 05 test đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên câu lạc bộ Teakwondo Học viện An ninh Nhân dân. Thông qua ba tháng thực nghiệm sư phạm, các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên câu lạc bộ Teakwondo Học viện An ninh Nhân dân cho thấy: Nhóm thực nghiệm có kết quả kiểm tra tốt hơn nhóm đối chứng ở ngưỡng thống kê P<0.05. Điều này cho thấy, các bài tập chúng tôi đã lựa chọn bước đầu có tác dụng phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên câu lạc bộ Teakwondo Học viện An ninh Nhân dân tốt hơn so với các bài tập thường được sử dụng tại Học viện An ninh Nhân dân.
Từ khóa: 
Bài tập
sức mạnh tốc độ
câu lạc bộ Teakwondo
nữ vận động viên
Học viện An ninh Nhân dân.
Tham khảo: 

[1] Aulic. I.V, (1982), Đánh giá trình độ tập luyện thể thao, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Chung và cộng sự, (1999), Giáo trình Teakwondo, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[3] Điền Mạnh Cửu, (2002), Lí luận nhóm và môn, NXB Thể dục Thể thao Bắc Kinh.

[4] Harre. D, (1996), Học thuyết huấn luyện (Trường Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển dịch) NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[5] Tổng cục Thể dục Thể thao, (2020), Luật Taekwondo , NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[6] Nguyễn Đức Văn, (2002), Phương pháp thống kê trong Thể dục Thể thao, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

Bài viết cùng số