Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hệ thống giáo dục toàn cầu và giáo dục Việt Nam

Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hệ thống giáo dục toàn cầu và giáo dục Việt Nam

Lê Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trần Mỹ Ngọc* ngoctm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự phát triển vượt bậc của các công cụ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang từng bước khẳng định đây là công nghệ trụ cột mang tính cách mạng trong thế kỉ XXI - một công cụ hoàn toàn có thể tái cơ cấu hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Đối với tầm quan trọng của AI, các tổ chức lớn trên thế giới và Chính phủ các nước đang gấp rút đưa ra những đường lối chính sách cùng hướng dẫn cụ thể nhất nhằm tối ưu hoá lợi ích, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thách thức và nguy cơ mà AI có thể mang lại. Đối với nền giáo dục đang phát triển như Việt Nam, AI chính là cơ hội để bứt phá nhưng cũng là nguy cơ bị thụt lùi. Do đó, bài viết tìm hiểu lịch sử phát triển của AI trong quá trình cách mạng giáo dục, phân tích tác động của AI trong hệ thống giáo dục toàn cầu và giáo dục Việt Nam, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng chính sách quản lí và sử dụng AI hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học, từ đó rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các khu vực và các nước.
Từ khóa: 
Artificial Intelligence (AI)
benefits and risks of AI
AI K-12 education programs
AI governance policies
AI competence framework
K-12 education
global educational systems
Vietnam educational system.
Tham khảo: 

[1] UNESCO, (2023), AI and education: guidance for policy-makers, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000376709

[2] UNESCO, (2023), AI competency frameworks for school students and teachers, https://www.unesco.org/ en/digital-education/ai-future-learning/competencyframeworks

[3] UNESCO, (2023), Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education, https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000368303.

[4] UNESCO, (2023), Education in the age of artificial intelligence, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000387029_eng.

[5] UNESCO, (2023), Generative AI and the future of education, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000385877

[6] UNESCO, (2023), Guidance for generative AI in education and research. Truy cập tại: https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

[7] Cantu-Ortiz, J. F., Galeano, N., Garrido, L., TerashimaMarin, H, (2020), An artificial intelligence educational strategy for the digital transformation, International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 14(42), p.1-15.

[8] Meacham, M, (2021), A Brief History of AI and Education, International Journal of Adult and Non Formal Education, 2(4), p.115-119.

[9] Khan Academy, (2023), Top AI-in-Education Moments of 2023: The Year Artificial Intelligence Dominated Education News, https://blog.khanacademy.org/ khanmigo-top-ai-in-education-moments-of-2023-theyear-artificial-intelligence-dominated-education-ne

[10] CFTE, (2023), AI Revolution Timeline, https://courses. cfte.education/ai-training-for-organisations/.

[11] Mathew, A, (2023), Is Artificial Intelligence a World Changer? A Case Study of OpenAI’s Chat GPT, Recent Prog. Science Technology, 5, 35–42

[12] Williams, T., Mayhew, M., Lagou, M., Welsby, M, (April to June 2020), Coronavirus and homeschooling in Great Britain, Office for National Statistics

[13] UNESCO, (2021), Công nghệ số và tương lai của giáo dục - Hướng tới lạc quan “không ngu ngốc”, https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.

[14] The Independent, (2020), How Garry Kasparov’s defeat to IBM’s Deep Blue supercomputer incited a new era for artificial intelligence, https://www.independent.co.uk/ sport/general/chess-garry-kasparov-deep-blue-ibm

[15] MIT Technology Review, (2024), Google DeepMind’s new AI system can solve complex geometry problems, https://www.technologyreview. com/2024/01/17/1086722/google-deepmindalphageometry/.

[16] Trinh, T.H., Wu, Y., Le, Q.V. et al, (2024), Solving olympiad geometry without human demonstrations, Nature 625, p.476–482, https://doi.org/10.1038/s41586- 023-06747-5.

[17] TechCrunch, (2023), OpenAI’s ChatGPT now has 100 million weekly active users, https://techcrunch. com/2023/11/06/openais-chatgpt-now-has-100- million-weekly-active-users/.

[18] Grassini, S, (2023), Định hình tương lai của giáo dục: Khám phá tiềm năng và hậu quả của trí tuệ nhân tạo và ChatGPT trong môi trường giáo dục, Báo Khoa học và Giáo dục, 13(7), 692, https://doi.org/10.3390/ educsci13070692.

[19] Lo, C. K, (2023), What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature, Educational Science, 13, 410.

[20] Dimitriadou, E., & Lanitis, A, (2023), A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms, Smart Learning Environments, 10(12), https://doi.org/10.1186/s40561-023-00231-3.

[21] UNESCO, (2022), International Forum on AI and the Futures of Education, developing competencies for the AI Era, 7-8 December 2020: synthesis report, https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377251

[22] TatvaSoft, (2023), Công nghệ mới nổi trong Giáo dục, https://www.tatvasoft.com/outsourcing/2022/06/ emerging-technologies-in-education.html.

[23] Abdullah, M., Madain, A., & Jararweh, Y, (2022), ChatGPT: Fundamentals, applications and social impacts, In 2022 Ninth International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS), pp.1-8, Ieee

[24] Baidoo-Anu, D., & Ansah, O. L, (2023), Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning, Journal of AI, 7(1), DOI:10.61969/jai.1337500

[25] Sok, S., & Heng, K, (2023), ChatGPT for Education and Research: A Review of Benefits and Risks, https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4378735.

[26] Akgun, S. & Greenhow, C, (2021), Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings, AI and Ethics, 2(4), p.431-440

[27] Zhai, X, (2023), ChatGPT User Experience: Implications for Education, https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=4312418

[28] King, M.R., chatGPT, (2023), A Conversation on Artificial Intelligence, Chatbots, and Plagiarism in Higher Education, Cel. Mol. Bioen,. 16, p.1–2, https:// doi.org/10.1007/s12195-022-00754-8.

[29] Gordijn, B., & Have H. T, (2023), ChatGPT: evolution or revolution? Med Health Care Philos 26(2), p.1-5.

[30] Mogali S, R, (2023), Initial impressions of ChatGPT for anatomy education, Anatomical Sciences Education, 17(2), p.444-447, DOI:10.1002/ase.2261

[31] Li, H, (2023), AI in Education: Bridging the Divide or Widening the Gap? Exploring Equity, Opportunities, and Challenges in the Digital Age, Advances in Education, Humanities and Social Science Research, 8(1), p.355-360.

[32] Abboud, R., Arya, A., & Pandi, M, (2020), Redefining The Digital Divide In The Age Of AI, INTED2020 Proceedings, doi: 10.21125/inted.2020.1241

[33] OCED, (2023), The AI data challenge: How do we protect privacy and other fundamental rights in an AIdriven world? OECD.AI Policy Observatory, https:// oecd.ai/en/wonk/the-ai-data-challenge-how-do-weprotect-privacy-and-other-fundamental-rights-in-an-aidriven-world.

[34] Bozic, V, (2023), Artifical Intelligence as the Reason and the Solution of Digital Divide, Language Education & Technology Journal, 3(2), p.115-134.

[35] Global Education Monitoring Report (GEM), (2023), Technology in education: a case study on Viet Nam, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387747.

[36] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, https://chinhphu.vn/default. aspx?pageid=27160&docid=200163.

[37] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Quyết định số 131/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”, https://vanban.chinhphu.vn/?pa geid=27160&docid=205236&classid=0

[38] Do, T. D., & Nguyen, H. D. L, (2023), Trí tuệ nhân tạo – cơ hội và thách thức trong giáo dục, https:// kinhtevadubao.vn/tri-tue-nhan-tao-co-hoi-va-thachthuc-trong-giao-duc-27875.html.

[39] UNICEF, (2022), At least 200 million schoolchildren live in countries that remain unprepared to deploy remote learning in future emergency school closures – UNICEF, https://www.unicef.org/eap/press-releases/ least-200-million-schoolchildren-live-countries-remain-unprepared-deploy-remote.

[40] Diễn đàn giáo dục về AI, (24/01/2023), Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo 2023 tại Hà Nội, https://vietnamnet.vn/ ngay-24-01-dien-dan-tri-tue-nhan-tao-2023-tai-ha-noi-2239838.html.

[41] Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, (2023), Hội thảo chủ đề “Đổi mới dạy – học với ChatGPT và trí tuệ nhân tạo” dành cho học viên, sinh viên KHMT. Truy cập tại: https://siu.edu.vn/hoi-thao-chu-de-doi-moi-day-hocvoi-chatgpt-va-tri-tue-nhan-tao-danh-cho-hoc-viensinh-vien-khmt/.

[42] Le. T. H., Nguyen, T. H, (2021), Xu thế kiểm tra, đánh giá năng lực người học trên nền tảng công nghệ, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 42(4), tr.1-6.

[43] Bui, T. D., Dang, T. T. H., Vuong, Q. A., Do, T. H., & Nguyen, T. Trinh, (2021), Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho giáo dục phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr.14-22, DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12220203.

Bài viết cùng số