Nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Vũ Thị Minh Tâm vuminhtam1983@gmail.com Học viện Chính sách và Phát triển Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sinh viên Việt Nam là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu lí tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc... Vì vậy, cùng với giáo dục thể chất, văn hóa, giáo dục chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết, góp phần củng cố niềm tin của sinh viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, khơi dậy những khát vọng được cống hiến cho mục tiêu cách mạng của sinh viên Việt Nam - thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng nước nhà. Bài viết tập trung bàn về nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: 
nội dung giáo dục
lí tưởng cách mạng
niềm tin
sinh viên
trường đại học.
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[2] C.Mác - Ph.Ăngghen, (1999), Toàn tập, tập 39, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] V.I.Lênin, (1974), Toàn tập, tập 1, NXB Tiến bộ, Mátxcơva.

[4] Trương Niện Thức, (6/1949), Hồ Chí Minh truyện, NXB Tam Liên, Thượng Hải, (bản tiếng Trung), bản dịch tiếng Việt của Đặng Nghiêm Vạn

[5] ồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[6] https://baophapluat.vn/giao-duc-dao-duc-loi-song-chothanh-thieu-nien-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-post487453.html, xem 10/9/2023.

[7] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 13, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.89, tr.471

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[9] V.I. Lênin, (2005), Toàn tập, tập 43, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[10] https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/be-mac-dai-hoihoi-sinh-vien-viet-nam-lan-thu-xi-20231220144212989. htm], xem 20/12/2023.

Bài viết cùng số