Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên học nghề Thú y tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên học nghề Thú y tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh

Ngô Thanh Trắc* ttrac81@gmail.com Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh Số 2 Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Trần Thị Ngọc Thanh ttnthanh2011@gmail.com Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh Số 2 Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu được thực hiện bằng cách khảo sát về tình trạng việc làm của 124 sinh viên học nghề Thú y tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh bằng bảng hỏi đã được soạn sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên học nghề Thú y sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định trên 85%; Độ tuổi lao động từ 23-26 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 69,4% và độ tuổi lao động có tỉ lệ thấp nhất là 5% (>30 tuổi). Có 6 yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng việc làm của sinh viên học nghề Thú y: Tuổi, thu nhập, giới tính, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm và tham gia kĩ năng mềm. Bài viết đề xuất một số kiến nghị có liên quan đến chương trình đào tạo, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Từ khóa: 
Các nhân tố ảnh hưởng
việc làm
sinh viên
nghề Thú y
Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh
Tham khảo: 

[1] Phạm Đức Thuần - Dương Ngọc Thành, (2015), Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 36, tr.97-104

[2] Nguyễn Anh Tuấn - Thân Thanh Sơn - Vũ Đình Khoa, (2018), Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân lực lĩnh vực kinh doanh và quản lí đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean: Nghiên cứu điển hình tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 46, tr.120 - 128.

[3] Nguyễn Trung Tiến - Đặng Thùy Linh - Nguyễn Thị Thúy Liễu - Nguyễn Quốc Bình - Nguyễn Văn Rớt, (2020), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long sau khi ra trường, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, số 08, tr.65-80.

[4] Trương Trí Thông - Nguyễn Văn Tuấn Vũ - Nguyễn Thị Tường Vi, (2022), Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Kiên Giang, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Nai, số 22, tr.27 - 40.

[5] Trần Võ Văn May - Lê Thị Quỳnh Hương - Phan Tôn Thanh Tâm, (2022), Việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Khoa Cơ khí và Công nghệ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, số 2(62), tr.139-149.

[6] Cochran, W.G., (1977), Sampling techniques (3rd ed.), New York: John Wiley & Sons, Fisher A et al, Handbook for Family Planing Operation Research design, 2nd edition, Population Council

Bài viết cùng số