CITATION IN RESEARCH: EXPLORING THE APA STYLE AND AUTOMATED CITATION TOOLS

CITATION IN RESEARCH: EXPLORING THE APA STYLE AND AUTOMATED CITATION TOOLS

Nguyen Viet Khoa khoa.nguyenviet@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology No.01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Summary: 
This paper discusses the significance of citations in academic research and focuses on understanding the APA citation style, which is one of the most widely used styles today. The research also explores various automated citation tools available to researchers, including a tool that the author partially developed. This study aims to provide insights into the process of accurately and efficiently citing sources, highlighting the benefits and challenges associated with using automated citation tools. By examining the APA style and exploring the functionalities of automation tools, this research aims to facilitate improved citation practices among researchers and promote the effective integration of tools in the citation process.
Keywords: 
Citation
citation styles
APA style
referencing tool
academic integrity.
Refers: 

[1] Vũ Công Giao, (2018), “Liêm chính học thuật” - Lí luận, thực tiễn và những yêu cầu đặt ra trên thế giới và ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tập 358, số 6, tr.3-16.

[2] Merriam-Webster, (2019), Definition of PLAGIARIZE, Merriam-Webster.com. https://www.merriam-webster. com/dictionary/plagiarize.

[3] American Psychological Association, (2019), Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition 2020. https://apastyle. apa.org. https://apastyle.apa.org/products/publicationmanual-7th-edition.

[4] Hayllar, B., Veal, A., & Sherval, M., (1996), Pathways to research. Port Melbourne, Vic.: Rigby Heinemann.

[5] Lê Phương Huyền - Hoàng Thị Thu Hà - Nguyễn Lê Khanh - Đào Thị Mỹ Lệ - Nguyễn Thị Nga, (2023), Các yếu tố ảnh hưởng đến “liêm chính học thuật” của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học, Tạp chí Giáo dục, tập 23, số12, tr.29-33

[6] Purdue Online Writing Lab, (2023), Research and Citation, Purdue Writing Lab. https://owl.purdue.edu/ owl/research_and_citation/index.html

[7] Dion, D., (2023), LibGuides: Tools for Effective Writing: References vs Bibliography, St. Mary University Library, https://stmary.libguides.com/c. php?g=437282&p=2981548.

[8] CSUDH University Library, (2019), LibGuides: Citation: APA 7th Ed, http://libguides.csudh.edu/ citation/apa-7.

[9] Đại học Huế, (2019), Hướng dẫn cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, Khoa học Công nghệ, Đại học Huế, https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ pklieucas/20190408_225951_Phu_luc_III_Huong_ dan_TLTK.pdf

[10] Kavanaugh, B., (2023), APA 7th Edition for Microsoft Word, GitHub, https://github.com/briankavanaugh/ APA-7th-Edition.

Articles in Issue