AN OVERVIEW ON WORKING MOTIVATION OF UNIVERSITY LECTURERS

AN OVERVIEW ON WORKING MOTIVATION OF UNIVERSITY LECTURERS

Nguyen Thi Thuy Dung* nguyenthithuydung@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hoang Mai Khanh maikhanhhoang@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nguyen Thi Hao haonguyenpy2@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tran Thanh Huong tranthanhhuong@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nguyen Thi Thu Hien ntthuhien@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Based on the results of theoretical research methods such as analysis, synthesis, systematization, and generalization of a number of works by international and local authors on the working motivation of employees and teachers in general and university lecturers in particular, the article presents the concepts and expressions of university lecturers’ working motivation, and the factors affecting the working motivation of university lecturers. The theoretical basis explained in this article could be used as a reference for those interested in researching the issue, thus providing a theoretical foundation for designing practical research on the working motivation of lecturers at higher education institutions today.
Keywords: 
Overview
working motivation
University lecturers
Refers: 

[1] Dornyei, Z & Ushioda, E., (2011), Teaching and researching motivation, (2nd ed.). New York: Longman.

[2] Griffin, R. W., (2013), Management, (Eleventh ed.), Texas A&M University, South Western, Cengage Learning

[3] Han, J., & Yin, H., (2016), Teacher motivation: Definition, reseach development and implications for teachers. Cogent Educaton, 3, p.1-18. http//dx.doi.org /10.1080/2331186X.2016.1217819

[4] Munyengabe, S., Haiyan, H., Yiyi, Z., & Jiefei, S., (2017), Factors and levels associated with lecturers’ motivation and job satisfaction in a Chinese university. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), p.6415-6430.

[5] Bùi Anh Tuấn, (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[6] Nguyễn Lộc, (2010), Lí luận về quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[7] Vũ Dũng (chủ biên), (2008), Từ điển Tâm lí học, NXB Bách khoa, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2019), Tạo động lực lao động cho giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục Việt Nam, 452(2), tr.10-14.

[9] Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[10] Nguyễn Thị Phương Lan, (2015), Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, Luận án Tiến sĩ Quản lí công, Học viện Hành chính Quốc gia.

[11] Trương Đức Thao, (2017), Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

[12] Cao Thị Thanh - Phạm Thị Ngọc Minh, (2018), Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 44, tr.126-131.

[13] Grieser, R., (2017), Mười nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo, Trịnh Huy Ninh (dịch), NXB Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh.

[14] Andriani S., Kesumawati N. & Kristiawan M., (2018), The influence of the transformational leadership and work motivation on teachers performance, International journal of sciencetific & technology reaseach, 7(7), p.18-29.

[15] Watt, H.M.G., & Richardson, P.W., (2007), Motivaional factors ifluencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale, The journal of Experimental Education, 75(3), p.167-202

[16] Muhammad Tayyab Alam & Sabeen Farid, (2011), Factors affecting teachers motivation, International Journal of Business abd Social Science, 2(1), p.298-304

[17] Phan Thị Thúy Phượng, (2020), Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên trường đại học Nguyễn Tất Thành, Tạp chí Giáo dục, 1, tr.34-38.

[18] Vũ Dũng, (2009), Giáo trình Tâm lí học Quản lí, NXB Giáo dục, Hà Nội

[19] Kennett S.Kovach, (1987), What motivates employees? Workers and supervisors give different answers, Business Horizons, 30, p.58-65.

[20] Schulze, S., & Steyn, T., (2003), Educators’ motivation: differences related to gender, age and experience, Acta Academica, 35(3), p.138-160.

[21] Woodhouse, S. J., (2018), International lessons learnt on teacher motivaion, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới, tr.311-319, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[22] Nguyễn Thị Hồng Hải - Nguyễn Thị Thanh Thủy, (2014), Động lực và tạo động lực làm việc cho giáo viên và nhân viên ở trường trung học phổ thông, Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[23] Winter, R., & Sarros, J, (2002), The academic work environment in Australian universities: a motivating place to work? Higher Education Research & Development, 21(3), p.241-258.

[24] Sinniah, S., Mohamed Makhbul, Z. K., Perumal, G., & Haji Mohamed, R. K. M, (2018), Career Motivation among Lecturers’ Working at Private Universities in Malaysia, International Journal of Business & Management Science, 8(2).

[25] Sinniah, S., Mohamed Makhbul, Z. K., Perumal, G., & Haji Mohamed, R. K. M, (2018), Career Motivation among Lecturers’ Working at Private Universities in Malaysia, International Journal of Business & Management Science, 8(2).

[26] Phạm Thị Minh Lý - Đào Thanh Nguyệt Nga, (2016), Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên đại học tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 233, tr.90-99

[27] Phạm Thị Tân - Đặng Thị Hoa, (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 3, tr.84-93

[28] Tran Huu Ai - Phan Thi Tra My & Phan Thi Chieu My, (2019), Work motivation of lecturers in non-public universities: the case of Ho Chi Minh city, Vietnam, The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, 4(17), p.46-58.

[29] Myint, Y. M, (2017), Motivational Factors and Work Engagement of Teachers at Monywa University of Economics, Department of Commerce, Monywa University of Economics.

Articles in Issue