Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

Hoàng Thị Ái Vân aivan.hoang98@gmail.com Học viện Quản lí Giáo dục 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Trần Ngọc Giao giaotn@niem.edu.vn Học viện Quản lí Giáo dục 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Vương Thị Ngọc Huệ * vuonghue169@gmail.com Học viện An ninh Nhân dân 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa chất lượng ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng môi trường văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học đã được nghiên cứu từ lâu ở Châu Âu, Hoa Kì và một số nước ở Châu Á có nền giáo dục đại học phát triển và cũng đang là mối quan tâm lớn của giáo dục đại học Việt Nam. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng xây dựng môi trường văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Thông tin được thu thập thông qua phiếu hỏi đối với 1.047 cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên và người học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, họ đã nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng môi trường văn hóa chất lượng cũng như vai trò và trách nhiệm của bản thân, tuy nhiên theo đánh giá, mức độ biểu hiện của các yếu tố chỉ ở mức trung bình khá.
Từ khóa: 
Quality culture
Cultural environment
higher education.
Tham khảo: 

[1] A. Campos, J. Me ndes, J. Silva, P. Valle, (2014), Critical success factors for a total quality culture: A structural model, Tourism & Management Studies, 10(1), p.7-15.

[2] John A. Woods, (2008), The six values of a Quality Culture, CWL Publishing Enterprises, Madison

[3] Rexford Brown, (2004), Organization and school culture: Lessons form Research and Experience, Chicago university Press.

[4] Lê Văn Lợi, (2016), Văn hóa công sở ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/5/2017), Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Bài viết cùng số