Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Tú Anh tientuanh@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689, Đường Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mối quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn trong chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được vận dụng vào thực tiễn, cải tạo con người và biến đổi xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao chất lượng đào tạo trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học nói chung và cơ sở đào tạo giáo viên nói riêng luôn là sự quan tâm của Đảng và nhân dân ta. Trên cơ sở phân tích nội dung mối liên hệ giữa lí luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tác giả nghiên cứu và vận dụng một cách phù hợp để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ khóa: 
Theory
practice
Training
Tham khảo: 

[1] Vũ Trọng Rỹ, (2020), Quan niệm về chất lượng và hiệu quả giáo dục, Hội thảo Quốc gia về Giáo dục phát triển toàn diện - Thực trạng và giải pháp xét từ bình diện tâm lí học và giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Phạm Thị Bích Phượng, Về quan điểm, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và vấn đề đặt ra đối với Học viện Tòa án hiện nay, Học viện Tòa án, ngày 01 tháng 02 năm 2016. http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676 686 /27677461?p_page_id= 27677461&pers_id=2834 6379 &folder_id=&item_id=141246251&p_details=1

[3] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh, (1996), Toàn tập, tập 8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Nguyễn Duy Trinh, (07/9/1960), Báo cáo bổ sung tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: Nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965).

[6] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Giáo trình Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[9] Đảng Cộng Sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[10] Đảng Cộng Sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[11] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2016), Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội.

Bài viết cùng số