Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

Phạm Thanh Tuấn * phamthanhtuan187@gmail.com Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam Số 57 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Phùng Đức Ngọc ducngoc25051999@gmail.com Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can 173 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Những tư tưởng của Người luôn là di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Một trong những tư tưởng quý giá cần được vận dụng rộng rãi trong giai đoạn hiện nay là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Người đã dành sự quan tâm và tình cảm rất lớn cho thế hệ trẻ - thế hệ nắm giữ vận mệnh của dân tộc, quyết định tương lai của đất nước. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xu thế của thời đại và hội nhập quốc tế, trước những ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, phần nào ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh trung học phổ thông. Chính vì vậy, việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông hiện nay là đặc biệt quan trọng
Từ khóa: 
Moral thought
moral education
Ho Chi Minh moral thought
high school ethics
Tham khảo: 

[1] Thành Duy, (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người mới Việt Nam phát triển toàn diện, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Đoàn Nam Đàn, (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hồ Thị Hoa, (2000), Vấn đề nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh

[4] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 5, tr.117

[5] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 6, tr.117.

[6] Trần Quy Nhơn, (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số