Giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới

Giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới

Đoàn Thị Thúy Hạnh * hanhdtt@vies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Võ Thanh Hà havt@vies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục giá trị văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Với ý nghĩa đó, làm thế nào để giáo dục giá trị văn hóa một cách hiệu quả trong giai đoạn mới là một vấn đề được quan tâm. Bài viết đề xuất một số giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bao gồm: Giáo dục giá trị văn hóa trong một số môn học và hoạt động trải nghiệm; giáo dục thông qua một số chủ đề tích hợp liên môn; giáo dục thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục khác…
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hàng Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Giáo dục công dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm, và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Lịch sử và Địa lí, cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[8] Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyễn Văn Huyên (chủ biên), (2002), Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hoá, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Trần Thanh Thủy, (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh - Quyển 2, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội

[10] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2014), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Mã số: B2012-37-07NV, Đề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số