Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh thông qua dạy học nội dung Hình học lớp 6

Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh thông qua dạy học nội dung Hình học lớp 6

Nguyễn Chiến Thắng * thangnc@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Đỗ Văn Chung chung_ch15@yahoo.com Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán là một trong năm thành phần của năng lực Toán học trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018. Bài viết tập trung tìm hiểu đặc điểm của nội dung Hình học lớp 6 và đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh thông qua dạy học nội dung này.
Từ khóa: 
Teaching aids and tools
mathematical aids and tools competency
the 6th grade geometry.
Tham khảo: 

[1] OECD, (2019), PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/b25efab8-en.

[2] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] M. Niss, T. Højgaard (eds.), (2011), Competencies and Mathematical learning: Ideas and inspiration for the development of mathematics teaching and learning in Denmark, IMFUFA, Roskilde University, Denmark.

[4] Trần Kiều, (3/2014), Về mục tiêu môn Toán trong trường phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 102, tr.1, 2, 11

[5] Đỗ Đức Thái (chủ biên) - Đỗ Tiến Đạt - Lê Tuấn Anh - Đỗ Đức Bình - Phạm Xuân Chung - Nguyễn Sơn Hà - Phạm Sỹ Nam - Vũ Phương Thúy, (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[7] Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên) - Nguyễn Huy Đoan (chủ biên) - Nguyễn Cao Cường - Trần Mạnh Cường - Doãn Minh Cường - Sĩ Đức Quang - Lưu Bá Thắng, (2021), Sách giáo viên Toán 6, NXB Giáo dục Việt Nam.

[8] Phan Trọng Ngọ, (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Đặng Thị Thu Thuỷ (chủ biên) - Phạm Văn Nam - Hà Văn Quỳnh - Phan Đông Phương - Vương Thị Phương Hạnh, (2011), Phương tiện dạy học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục Việt Nam

[10] Bern Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số