Thực trạng và định hướng đổi mới quản lí giáo dục

Thực trạng và định hướng đổi mới quản lí giáo dục

Trịnh Thị Anh Hoa hoatta@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Một trong những giải pháp đột phá để thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 đó là đổi mới công tác quản lí giáo dục, bài viết phân tích tình hình  thực hiện đổi mới quản lí giáo dục thông qua việc: Ban hành, thực hiện văn bản chính sách phát triển giáo dục; Cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lí giáo dục; Đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; Phân loại chất lượng giáo dục và đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia; Quản lí theo chiến lược, quy hoạch kế hoạch; Ứng dụng công nghệ thông tin; Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất định hướng đổi mới quản lí giáo dục trong thời gian tới.   
Từ khóa: 
Innovation
orientation
innovation of educational administration
education policies.
Tham khảo: 

[1] Trịnh Thị Anh Hoa, Mạc Thị Việt Hà, Nguyễn Minh Nguyệt, Mai Thị Mai, Phạm Quang Minh, (2021), Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[2] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[3] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[5] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[6] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

[8] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 1981/QĐTTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 thay thế Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Nghị định 90/CP năm 1993, Luật Giáo dục sửa đổi 2009, Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

[9] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Báo cáo phân tích ngành Giáo dục 2011 - 2020.

[10] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 1982/QĐTTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Bài viết cùng số