CURRENT STATUS AND ORIENTATION FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION

CURRENT STATUS AND ORIENTATION FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION

Trinh Thi Anh Hoa hoatta@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
One of the breakthrough solutions to implement the 2011-2020 educational development strategy is innovating the education administration. This article aims to analyze the implementation of the  educational management innovation through promulgating and implementing educational development policies; reforming the administrative procedure; decentralize educational administrative authorities; renovating the structure of the national education system; classifying the quality of education and training according to national  quality standards; managing strategy and planning; and applying  information technology. This article also points out limitations and causes, thereby proposing the orientation for innovation of the educational management in the coming future.
Keywords: 
Innovation
orientation
innovation of educational administration
education policies.
Refers: 

[1] Trịnh Thị Anh Hoa, Mạc Thị Việt Hà, Nguyễn Minh Nguyệt, Mai Thị Mai, Phạm Quang Minh, (2021), Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[2] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[3] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[5] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, (2021), Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[6] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

[8] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 1981/QĐTTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 thay thế Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Nghị định 90/CP năm 1993, Luật Giáo dục sửa đổi 2009, Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

[9] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Báo cáo phân tích ngành Giáo dục 2011 - 2020.

[10] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 1982/QĐTTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Articles in Issue