Lo âu học tập và mối liên hệ với rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Lo âu học tập và mối liên hệ với rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Hoàng Thị Thanh Huệ huethanh3028@gmail.com Viện Tâm lí Việt - Pháp Số 46 - 54 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Ngô Thanh Huệ ngothanhhue@gmail.com Viện Tâm lí Việt - Pháp Số 46 - 54 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhằm tìm hiểu thực trạng vấn đề lo âu học tập và mối liên hệ của nó với rối loạn lo âu, bài báo phân tích kết quả khảo sát trên 262 khách thể là các học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội được tiến hành vào tháng 7 năm 2020. Công cụ khảo sát bao gồm thang sàng lọc lo âu (GAD-7), thang đánh giá lo âu học tập, được xây dựng từ việc kết hợp thang AAI của Rachel G. Pizzie & David J. M. Kraemer (2019) và thang FLCAS của Horwitz và cộng sự (1986). Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mức độ lo âu học tập giữa các học sinh xét trên tiêu chí học lực và thứ tự sinh, lo âu học tập và các khía cạnh của lo âu học tập đều có mối tương quan thuận chiều ở mức tương đối mạnh với rối loạn lo âu
Từ khóa: 
Anxiety
academic anxiety
anxiety disorder
school.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Hằng Phương, (2009), Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình, Tạp chí Tâm lí học, số 6(123).

[2] American Psychiatric Association, (2013), Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.

[3] Chen, H, (2012), Impact of parent’s socioeconomic status on perceived parental pressure and test anxiety among Chinese high school students, International Journal of Psychological Studies, 4(2), 235

[4] Eckstein, D., Aycock, K. J., Sperber, M. A., McDonald, J., Van Wiesner III, V., Watts, R. E., & Ginsburg, P, (2010), A Review of 200 Birth-Order Studies: Lifestyle Characteristics, Journal of Individual Psychology, 66(4).

[5] Hess Jessica, (2014), Anxiety Prevalence among High School Students. Counselor Education Master’s Theses, The College at Brockport: State University of New York

[6] Luttenberger, S., Wimmer, S., & Peachter, M, (2018), Spotlight on math anxiety, Psychology research and behaviour management, 11, 311.

[7] Pizzie, R. G., & Kraemer, D. J, (2019), The Academic Anxiety Inventory: Evidence for dissociable patterns of anxiety related to math and other sources of academic stress, Frontiers in psychology, 9, 2684.

[8] Shakir, M, (2014), Academic anxiety as a correlate of academic achievement, Journal of Education and Practice, 5(10), p.29-36.

[9] Schultz, D. P., & Schultz, S. E, (2016), Theories of personality, Cengage Learning

[10] Vitasari, P., Wahab, M. N. A., Othman, A., Herawan, T., & Sinnadurai, S. K, (2010), The relationship between study anxiety and academic performance among engineering students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, p.490-497.

Bài viết cùng số