Thiết kế và tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Thiết kế và tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Phạm Thị Hồng Hạnh hanhpth@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Lương Thị Hồng Thắm hongtham23092000@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Trương Thị Hải Duyên haiduyenclhd@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhuyen02122000@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở phân tích nội dung chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit lớp 11 (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) và tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội, bài báo đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp, nhằm giúp học sinh thấy được ứng dụng của chủ đề trong thực tiễn nghề nghiệp và có thêm cơ sở khoa học trong việc xây dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai cho bản thân.
Từ khóa: 
career orientation
Exponential function
Logarithmic function
differentiated teaching.
Tham khảo: 

[1] Phạm Thị Hồng Hạnh, (2019), Dạy học phân hóa môn Toán ở trung học phổ thông gắn với định hướng nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 14, tr.49-54.

[2] Phạm Thị Hồng Hạnh - Đinh Tiến Công - Nguyễn Phương Thảo, (7/2019), Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “Thống kê” cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt

[3] Phạm Thị Hồng Hạnh - Đào Xuân Sơn - Bùi Đức Thắng, (7/2019), Thiết kế và tổ chức dạy học phân hoá chủ đề “Hàm số” (Giải tích 12) gắn với định hướng nghề, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[4] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục số 43/2019/QH14

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018)

[6] Tomlinson C.A, (2008), How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, Publisher Tandem Library.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018).

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 5512/ BGDĐT- GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[9] Phiếu Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp, http://www.siu.edu.vn/upload/Thongbao/TESTHOLLAND.pdf.

[10] Tomlinson, C.A, (2001), How to differentiate instruction in mixed - ability classrooms. Association for supervision and curriculum development. Alexandria, VA 22311-1714 USA.

Bài viết cùng số