Mô hình tự chủ trong trường phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Mô hình tự chủ trong trường phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hảo nguyenhaodh252@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: So sánh quốc tế, hồi cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu, bài viết trình bày về mô hình quản lí dựa vào nhà trường trong trường phổ thông trên thế giới. Các nội dung nghiên cứu tập trung vào phân tích các thành tố của mô hình bao gồm: tổ chức hoạt động, tự chủ tài chính, nhân sự, chuyên môn trong quá trình vận hành mô hình. Qua đó, bài viết đưa ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: 
Autonomy in high school
school- based management
charter school.
Tham khảo: 

[1] Aniliza Mohd Isa, (2020), School – based management practices in Malaysia: A systematic Literature review, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, p.822-838.

[2] Phạm Đỗ Nhật Tiến, (10/2017), Quyền tự chủ trường phổ thông ở Việt Nam: Hiện trạng và những việc cần làm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 145.

[3] School-Based Management, https://www2.ed.gov/pubs/ OR/ConsumerGu ides/baseman.html#:~:text= School% 2Dbased%20management%20(SBM),distr ic t%20of fices%2 0to%20individual%20schools, truy cập ngày 15/8/2021.

[4] Tansiri, I. Y., & Bong, Y. J, (2018), The Analysis of School-Based Management (SBM) Implementation to the Educational Quality Service of State Junior High School, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 258 (Icream 2018), p.424–426. https://doi.org/10.2991/icream-18.2019.89.

[5] Arar, K., & Nasra, M. A, (2018), Linking school-based management and school effectiveness: The influence of self-based management, motivation and effectiveness in the Arab education system in Israel, Educational Management Administration and Leadership, p.1–19, https://doi.org/10.1177/1741143218775428.

[6] The World Bank, (2011), Making school work new evidence on accountability reforms.

[7] Mark Maca, (2019), School – based management in the Philippines: fostering innovations in the public education system, RSU Research Journal, Vol.2.No 1, page 35-59; tr.41.

[8] Barera et al, (2009), Decentralized decision making in school, The Theory and evidence of school – based management, Washington. DC: The World Bank.

[9] Spear, JoAnn Palmer School Site Budgeting/ Management: The State of the Art. Paper presented at the annual meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada, April 11-15, 1983.

[10] https://charterschoolcenter.ed.gov/what-charter-school, truy cập ngày 15/8/2021

[11] https://classicalacademy.com/charter-school/, truy cập ngày 15/8/2021

[12] http://www.fldoe.org/schools/school-choice/charterschools/charter-school..., truy cập ngày 15/8/2021.

Bài viết cùng số