Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Xây dựng

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Xây dựng

Nguyễn Trung Thành papintt@gmail.com Trường Đại học Xây dựng 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một khâu quan trọng trong hoạt động đào tạo. Đánh giá đúng, khách quan kết quả học tập của sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học nhằm chỉ ra các thế mạnh đã đạt được để tiếp tục phát huy, chỉ ra các hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến công tác này tại Trường Đại học Xây dựng. Việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học được thực hiện thông qua việc phát phiếu hỏi tới 279 đối tượng là giáo viên, sinh viên và phỏng vấn sâu đối với các cán bộ quản lí trong Trường Đại học Xây dựng với các nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần theo các quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Trường Đại học Xây dựng đã ban hành.
Từ khóa: 
Testing and evaluating
module learning outcomes
undergraduate students
National University of Civil Engineering (NUCE).
Tham khảo: 

[1] Bùi Hiền - Nguyễn Văn Giao - Nguyễn Hữu Quỳnh - Vũ Văn Tảo, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Bách khoa, Hà Nội.

[2] Analytic Quality Glossary, Assessment of student learning, http://www.qualityresearchinternational.com/ glossary/assessmentoflearing.html.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (5/2014), Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (QĐ số 17/VBHN-BGDĐT), Hà Nội.

[4] Trường Đại học Xây dựng, (01/2016), Quyết định ban hành Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng (QĐ 33//ĐHXD), Hà Nội.

[5] Trường Đại học Xây dựng, (01/2016), Quy định về đánh giá kết quả học tập của người học, Hà Nội.

[6] Trường Đại học Xây dựng, (9/2016), Thông báo về việc chuẩn bị và sao in đề thi, kiểm tra, Hà Nội.

Bài viết cùng số