Phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề “Sản xuất nước Giaven” theo mô hình giáo dục STEM

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề “Sản xuất nước Giaven” theo mô hình giáo dục STEM

Nguyễn Thị Minh batruong365@gmail.com Trường Trung học phổ thông Xuân Mai Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hữu Chung* chungnh@vnu.edu.vn 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mô hình giáo dục STEM là mô hình giáo dục trong đó học sinh được vận dụng tích hợp kiến thức các lĩnh vực như: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào một vấn đề cụ thể của thực tiễn cần giải quyết, qua đó năng lực của học sinh được phát triển. Thông qua giải quyết vấn đề của chủ đề STEM trong các bài học, học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học nhằm phát triển các năng lực cần thiết cho bản thân. Nghiên cứu này đề xuất hoạt động tổ chức dạy học chủ đề “Sản xuất nước Giaven” theo mô hình giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực năng lực tự học cho học sinh ở trường phổ thông. Kết quả thực nghiệm sư phạm tại Trường Trung học phổ thông Xuân Mai cho thấy, tính khả thi của mô hình giáo dục STEM trong việc hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Từ khóa: 
Self-learning competence
STEM education
teaching chemistry
Javel water production
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số: 3089/ BGDĐT-GDTrH về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

[2] Đinh Thị Xuân Thảo - Cao Thị Thặng - Lê Thị Hồng Hải - Trần Thị Yến Vy, (2018), Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Pin điện hóa sáng tạo” theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8

[3] Alan West Mark Hardman, (2016), Phương pháp giáo dục theo định hướng STEM

[4] Kelley and Knowles, (2016), A conceptual framework for integrated STEM education, International Journal of STEM Education, 3(11), pp.2-11

[5] Nguyễn Mậu Đức - Dương Thị Ánh Tuyết, (8/2018), Dạy học chủ đề axit - bazơ Chương trình Hóa học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[6] Nguyễn Mậu Đức - Đinh Thị Ngoan, (4/2019), Dạy học chủ đề Thiết kế “Pin chanh” Chương trình Hóa học vô cơ lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[7] Lieve Thibaut - Heidi Knipprath - Wim Dehaene - Fien Depaepe, (2018), The influence of teachers’ attitudes and school context on instructional practices in integrated STEM education, Teaching and Teacher Education, 71, pp.190-205.

[8] Nguyễn Hữu Chung - Nguyễn Thị Phương, (2017), Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo Mođun trong dạy học Hóa học chương Hiđro – Nước ở trường trung học cơ sở, Journal of science of HNUE, Vol. 62, No. 1, pp.85 – 95.

[9] Nguyễn Thùy Trang, (2017), Dạy học chủ đề Tecpen Hóa học lớp 11 nâng cao theo mô hình STEM, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Bài viết cùng số