Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Thu Hiền* hien.tranthu1979@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Lê Thị Bích Mai bichmaicdspbrvt@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học luôn là thế mạnh của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều năm qua. Chất lượng đầu vào của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thường cao hơn các ngành khác. Trong quá trình đào tạo, kết quả học tập của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thường đạt kết quả cao và số sinh viên có việc làm sau khi ra trường chiếm tỉ lệ cao. Có được điều này là do Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên nói chung và giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học nói riêng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
Từ khóa: 
eacher training
primary education
Output standard
measures
Ba Ria-Vung Tau College of Education.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Hữu Lộc - Phạm Công Bằng - Lê Ngọc Quỳnh Lam, (2014), Chương trình đào tạo tích hợp - Từ thiết kế đến vận hành, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Công văn Số 2196/ BGDĐT-GDĐH, Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư số 17/2021/ TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

[4] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (2015), Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng hệ chính quy

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

[6] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (2020), Báo cáo tự đánh giá.

[7] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Số liệu tổng hợp từ Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Bài viết cùng số