DEVELOPING SELF-LEARNING COMPETENCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH TEACHING THE TOPIC OF “JAVEL WATER PRODUCTION” BASED ON THE STEM EDUCATION MODEL

DEVELOPING SELF-LEARNING COMPETENCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH TEACHING THE TOPIC OF “JAVEL WATER PRODUCTION” BASED ON THE STEM EDUCATION MODEL

Nguyen Thi Minh batruong365@gmail.com University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Nguyen Huu Chung* chungnh@vnu.edu.vn University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The STEM education model enables students to apply the integrated knowledge of science, technology, engineering, and mathematics into the specific context to develop the students’ problemsolving competencies. Through solving the problems in STEM topics, students have the opportunity to develop professional competencies. The article presents a number of integrated teaching activities in the STEM education model based on the topic of “Javel water production” to develop self-learning competence for students in high school. The results of the pedagogical experiment at Chuong My High School in Hanoi show the feasibility of the STEM education model in forming and developing students’ self-learning competence.
Keywords: 
Self-learning competence
STEM education
teaching chemistry
Javel water production
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số: 3089/ BGDĐT-GDTrH về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

[2] Đinh Thị Xuân Thảo - Cao Thị Thặng - Lê Thị Hồng Hải - Trần Thị Yến Vy, (2018), Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Pin điện hóa sáng tạo” theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8

[3] Alan West Mark Hardman, (2016), Phương pháp giáo dục theo định hướng STEM

[4] Kelley and Knowles, (2016), A conceptual framework for integrated STEM education, International Journal of STEM Education, 3(11), pp.2-11

[5] Nguyễn Mậu Đức - Dương Thị Ánh Tuyết, (8/2018), Dạy học chủ đề axit - bazơ Chương trình Hóa học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[6] Nguyễn Mậu Đức - Đinh Thị Ngoan, (4/2019), Dạy học chủ đề Thiết kế “Pin chanh” Chương trình Hóa học vô cơ lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[7] Lieve Thibaut - Heidi Knipprath - Wim Dehaene - Fien Depaepe, (2018), The influence of teachers’ attitudes and school context on instructional practices in integrated STEM education, Teaching and Teacher Education, 71, pp.190-205.

[8] Nguyễn Hữu Chung - Nguyễn Thị Phương, (2017), Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo Mođun trong dạy học Hóa học chương Hiđro – Nước ở trường trung học cơ sở, Journal of science of HNUE, Vol. 62, No. 1, pp.85 – 95.

[9] Nguyễn Thùy Trang, (2017), Dạy học chủ đề Tecpen Hóa học lớp 11 nâng cao theo mô hình STEM, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Articles in Issue