Nghiên cứu những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến năng lực biên dịch của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến năng lực biên dịch của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Vinh

Lê Thị Tuyết Hạnh* hanhfran@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Trần Thị Phương Thảo phthaodhv@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra các vấn đề gặp phải của sinh viên chuyên Anh tại Trường Đại học Vinh khi theo học môn Biên dịch. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 54 sinh viên chuyên Anh năm thứ ba tại Trường Đại học Vinh. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng bảng câu hỏi thiết kế theo thang Likert ba bậc, bài kiểm tra dịch và phỏng vấn nhóm. Sau khi phân tích các số liệu và ngữ liệu thu thập được, kết quả cho thấy khó khăn trong việc phát triển kĩ năng biên dịch của sinh viên xuất phát từ ba yếu tố: Hạn chế về kiến thức nền, sự khác biệt ngôn ngữ giữa tiếng Anh, tiếng Việt và hạn chế về kiến thức ngữ pháp. Từ những kết quả nghiên cứu, bài báo đưa ra các đề xuất kiến nghị để hỗ trợ tăng cường chất lượng giảng dạy nhằm nâng cao kĩ năng biên dịch cho sinh viên tại Trường Đại học Vinh nói riêng và cho những người học tiếng Anh nói chung.
Từ khóa: 
difficulties
translation competence
English major students
basic knowledge
translation course
grammar
Tham khảo: 

[1] Trần Thị Thu Trang, (2019), Teaching interpretation 1 at school of foreign languages: A brief evaluation and some activity examples, TNU Journal of science and technology, 199 (6), p.23-19.

[2] Benmokhtari, H, (2021), The need for translation in the globalized world English Arabic contact in the Algerian Academic Context, Arab world English journal, 12, p.28-39

[3] Newmark, P, (2003), No Global Communication without Translation in Anderman, Gunilla & Rogers, Margaret (eds.), Translation Today: Trends and Perspectives, tr.55-67, Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

[4] Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, (2021), Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo CDIO, https://khoaspnn. vinhuni.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ngon-nguanh-k62.

[5] Bùi Thị Kim Phụng, (2018), Những lỗi thường gặp khi dịch các cấu trúc tiếng Việt sang tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Duy Tân, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8, tr.61-65.

[6] Nguyễn Huỳnh Trang - Khâu Hoàng Anh - Trương Nhật Khánh, (2021), The Use of English Collocations in Written Translation -- A Case of University EnglishMajored Students, International Journal of Higher Education, 10 (1), p.252-272

[7] Nguyễn Văn Phúc - Trương Thị Ngọc Điệp, (2017), Các khó khăn trong quá trình biên dịch quảng cáo cung cấp thông tin của sinh viên năm cuối chuyên ngành Biên - Phiên dịch tiếng Anh tại Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 51, p.90-97, https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.098.

[8] Phạm Vũ Phi Hổ, (2015), Instuctional Model in Teaching Translation and Interpretation: A case Study, Journal of Science HCMC Open University, 11(1), p.84-94.

[9] Nguyễn Thị Kiều Thu, (2016), Đánh giá bản dịch: Tiêu chí chấm bài thi môn Biên dịch trong các trường đại học, giảng dạy môn Biên-phiên dịch bậc Đại học, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[10] Nguyễn Quang Nhật, (2016), Giảng dạy môn phiên dịch trong bối cảnh hội nhập – dạy học theo phương pháp tiếp cận năng lực, Kỉ yếu hội thảo giảng dạy biên phiên dịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tr.94 – 100.

[11] Alrishan – Smadi, (2015), Difficulties EFL Jordanian university students encounter in translating English idioms into Arabic, Journal of Education and Practice, 6 (10), p.124-133

[12] Alrishan – Smadi, (2015), Difficulties EFL Jordanian university students encounter in translating English idioms into Arabic, Journal of Education and Practice, 6 (10), p.124-133

Bài viết cùng số