Mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú: Những vấn đề về lí luận

Mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú: Những vấn đề về lí luận

Trần Thị Yên yentt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trường phổ thông dân tộc bán trú là loại hình trường chuyên biệt được khẳng định tại Điều 61, Luật Giáo dục năm 2019. Thực hiện yêu cầu đổi mới cùng với sự phát triển của đất nước nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng, đối với hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó được coi là nơi tạo nguồn cho các trường phổ thông dân tộc nội trú - nhân lực người dân tộc thiểu số chất lượng cao của tương lai. Do vậy, những vấn đề về lí luận mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú cần đổi mới theo hướng phát triển bền vững. Đây cũng là xu thế chung trong bối cảnh hiện nay khi nước ta và ngành Giáo dục đang triển khai thực hiện các mục tiêu thiên niên kỉ và các mục tiêu phát triển bền vững ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Từ khóa: 
Model
sustainable Development
high schools for ethnic minorities.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Quyết định số 2161/ QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch thực hiên mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Thông tư số 24/2010/ TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 30/2015/ TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[5] Chính phủ, (2011), Thông tư số 65 /2011/TTLT-BGDĐTBTC-BKHĐT về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

[6] Chính phủ, (2010), Nghị định số 82/2010/NĐ-CP về Quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bài viết cùng số