Tổng quan về xếp hạng đại học trên thế giới và những hàm ý quản trị cho giáo dục đại học Việt Nam

Tổng quan về xếp hạng đại học trên thế giới và những hàm ý quản trị cho giáo dục đại học Việt Nam

Đỗ Thị Hoài Vân dothihoaivan2308@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Lê Huy Tùng* tung.lehuy@hust.edu.vn Viện Sư phạm Kĩ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong những năm gần đây, xếp hạng đại học đã trở thành xu thế, ở một góc độ khác nó đã trở thành một công cụ đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Dù muốn hay không muốn, các trường đại học trên thế giới và Việt Nam vẫn phải tham gia một cách chủ động hay bị động vào việc xếp hạng. Do đó, các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động tham gia xếp hạng đại học và biết sử dụng kết quả xếp hạng như một căn cứ khách quan để xác định những chỉ tiêu cải tiến chất lượng, nâng cao thứ hạng thông qua đó khẳng định vị thương hiệu và uy tín. Những hiểu biết về xếp hạng đại học trên thế giới sẽ giúp các trường đại học Việt Nam chủ động tham gia xếp hạng đại học phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu và điều kiện của mỗi trường. Nghiên cứu này thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá về lịch sử xếp hạng đại học; chỉ ra những xu thế, quy luật của xếp hạng đại học trên thế giới; từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị đối với xếp hạng đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Vietnamese higher education
university ranking
quality
Tham khảo: 

[1] Đinh Ái Linh - Trần Trí Trinh, (2015), Tổng quan về một số bảng xếp hạng đại học phổ biến trên thế giới, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, tập 31, số 1, tr.52-65

[2] Bùi Vũ Anh, (2021), Xếp hạng đại học thế giới và kinh nghiệm cho các trường đại học của Việt Nam, Chuyên khảo “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học. Lí luận và thực tiễn”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Robert Morse, (2008), The Birth of the College Rankings. US News, truy cập ngày 01/6/2022

[4] Usher, A. & Savino, M, (January 2006), A World of Difference: A Global Survey of University League Tables, Education Policy Institute.

[5] Hazelkorn, E., Loukkola, T., & Zhang, T, (2014), Rankings in institutional strategies and processes: Impact or illusion, Brussels: European University Association

[6] Marginson, S - Van, D. W. M, (2006), Globalization and Higher Education Presented at OECD.

[7] Lu Pang, (2018), How Tsinghua Became a World Class Research University A Case Study on the Impact of Rankings on a Chinese Higher Education Institution, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education in the school of education university of bridgeport bridgeport connecticut.

[8] ARWU, (2020), About Academic Ranking of World Universities, http://www.shanghairanking.com/ aboutarwu.html.

[9] Nguyễn An Ninh - Phạm Xuân Thanh, (2018), Kiểm định chất lượng và xếp hạng: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục, Hội thảo khoa học về xếp hạng đại học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, tr.80-97.

[10] Nguyễn Phương Nga, (2008), Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam, Hội thảo khoa học về xếp hạng đại học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, tr.56-79.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.

[12] Chính phủ, (08/9/2015), Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, Hà Nội

[13] Chính phủ, (2007), Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

[14] Đại học Quốc gia Hà Nội, (2008), Hội thảo Quốc tế Xếp hạng đại học: Xu thế toàn cầu và các quan điểm, Hà Nội.

[15] https://www.topuniversities.com/qs-world-universityrankings/methodology

[16] https://www.topuniversities.com/university-rankings/ world-university-rankings/2022.

[17] https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/world-university-rankings-2022- methodology.

[18] https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Bài viết cùng số