Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID-19 theo hướng tiếp cận đa ngành

Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID-19 theo hướng tiếp cận đa ngành

Nguyễn Thị Nga* ngant@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Trang trangnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Thị Ngọc Minh minhvtn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong đại dịch COVID-19, kinh nghiệm tiếp cận đa ngành về đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non của Phần Lan, Mĩ, Úc, Nga, Hàn Quốc, Colombia, Thái Lan và Malaysia khẳng định mỗi quốc gia với những điều kiện khác nhau đã ban hành những chính sách, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID-19 với sự phối hợp của nhiều ngành. Trong đó, các giải pháp tập trung vào việc tổ chức diễn đàn trao đổi, hợp tác đa ngành, trao quyền quyết định chất lượng giáo dục mầm non, thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ, hỗ trợ cha mẹ trẻ đang gặp khó khăn, sử dụng các nền tảng công nghệ để giáo dục trực tuyến… Trên cơ sở tổng quan tư liệu kinh nghiệm ứng phó với đại dịch của giáo dục mầm non ở các quốc gia nêu trên chính là bài học thực tiễn để đề xuất khuyến nghị đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non tại Việt Nam theo hướng tiếp cận đa ngành về xây dựng hành lang pháp lí, tăng cường nhận thức, phân cấp, chỉ đạo thực hiện linh hoạt theo cơ chế phối hợp đa ngành tại địa phương, tận dụng các nguồn lực và ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin vào giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch bệnh.
Từ khóa: 
Đa ngành
chất lượng
giáo dục mầm non
COVID-19.
Tham khảo: 

[1] Mary Renck Jalongo, (2021), The Effects of COVID-19 on Early Childhood Education and Care: Research and Resources for Children, Families, Teachers, and Teacher Educators, Early Childhood Education Journal volume 49, p.763–774.

[2] Resources for Children, Families, Teachers, and Teacher Educators, (2021), Early Childhood Education Journal volume 49, p.763–774.

[3] Multidisciplinary approach | International Bureau of Education (unesco.org)

[4] Phạm Thị Hương - Nguyễn Vũ Phương - Nguyễn Hữu Cương, (5/2021), Nghiên cứu về các mô hình bảo đảm chất lượng bên trong trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 502, kì 2.

[5] M Choi - H Tessler - G Kao, (2020 – Springer), Arts and crafts as an educational strategy and coping mechanism for Republic of Korea and United States parents during the COVID-19 pandemic, International Review of Education

[6] Chun, J. S - Kim, J, (2021), Child welfare policies and services dur ing the COVID-19 pandemic in South Korea, Asia Pacifc Journal of Social Work and Development, 31(1–2), p.38–44. https://doi.org/ 10.1080/02185385.2020.1859407

[7] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2021), Báo cáo tổng kết kinh nghiệm quốc tế về tăng cường chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID-19 theo hướng tiếp cận đa ngành, mã số V2021.24.TX

[8] Anna Gromada - Dominic Richardson - Gwyther Rees, (2020), Childcare in a Global Crisis The Impact of COVID-19 on work and family life, UNICEF

[9] http://www.federalregister.gov/

[10] Qualifications & Educational Supports, https://cscce. berkeley.edu/workforce-index-2020/state-policiesto-improve-early-childhood-educator-jobs/earlychildhood-educator-workforce-policies/qualificationseducational-supports/

[11] https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/ass istance-for-state-local-and-tribal-governments/stateand-local-fiscal-recovery-funds.

[12] Unesco, (2021), One year into COVID: Prioritizing education recovery to avoid a generational catastrophe, UNESCO online conference report.

[13] Unesco, (2020), The Impact of COVID-19 on Early Childhood Education in the Asia-Pacific and SubSaharan Africa.

[14] https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/ass istance-for-state-local-and-tribal-governments/stateand-local-fiscal-recovery-funds.

[15] Nguyễn Thị Bích Thảo, (2021), Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mầm non tư thục thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Vinh

[16] Trường Central Union for Child Welfare Finland, (2020), Country Profile on the European Semester and COVID-19 crisis from a children’s rights perspective

[17] Hirokazu Yoshikawa, (2021), Effects of the Global Coronavirus Disease-2019 Pandemic on EarlyChildhood Development: Short- and Long-Term Risks and Mitigating Program and Policy Actions.

Bài viết cùng số