Hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển

Hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển

Đào Thị Thu Thủy daothuthuytk@gmail.com Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng quan các nghiên cứu về hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển, thực trạng vấn đề về nhận thức của cha mẹ, cộng đồng về tầm quan trọng của hướng nghiệp và dạy nghề; tác động của việc tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề đến thanh thiếu niên rối loạn phát triển; những hậu quả, nguyên nhân gây khó khăn trong việc đào tạo hướng nghiệp và dạy nghề, đồng thời đưa ra một số định hướng nhóm ngành nghề phù hợp với thanh thiếu niên rối loạn phát triển ở Việt Nam.
Từ khóa: 
vocational guidance
adolescents with developmental disorders
Tham khảo: 

[1] Báo cáo đánh giá nhu cầu hướng nghiệp cho thanh thiếu rối loạn phát triển tại Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị và Huyện Thăng Bình Huyện Quảng Nam, Dự án: Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em và thanh thiếu rối loạn phát triển thông qua các hành động chung của địa phương, tên viết tắt dự án là I-SHINE – Em Tỏa Sáng” của tổ chức CRS.

[2] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin.

[3] Phạm Tất Dong, (2011), Giáo dục hướng nghiệp, sách giáo viên lớp 9, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Hưng, (2020), Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.

[5] Phạm Văn Sơn, (2011), Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 69.

[6] Báo cáo quốc gia về Giáo dục đặc biệt của 10 nước khu vưc Đông Nam Á tại Hội đồng Bộ trưởng Đông Nam Á, SEAMEO SEN, Thành phố. Hồ Chí Minh, (2018).

[7] Ali, M., Schur, L., & Blanck, P., (2011), What types of jobs do people with disabilities want? Journal of Occupational Rehabilitation, 21(2), 199-210.

[8] llen, K. D., Burke, R. V., Howard, M. R., Wallace, D. P., & Bowen, S. L., (2012),. Use of audio cuing to expand employment.

[9] Opportunities for adolescents with autism spectrum disorders and intellectual disabilities. Journal of Autism and Developmental, Disorders, 42(11), 2410-9,. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1519-7

Bài viết cùng số