Một số giải pháp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gắn với giai đoạn phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Một số giải pháp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gắn với giai đoạn phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Văn Tráng trangcdspvt@yahoo.com.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689, Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phân luồng học sinh phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội; góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, tạo cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Thực tế hiện nay ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa hiệu quả, chưa tạo nền tảng cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, bài báo đã đưa ra một số giải pháp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Từ khóa: 
Streaming
general education
students
Tham khảo: 

[1] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Luật Giáo dục, Hà Nội.

[2] Lê Doãn Hợp, (2021), Báo cáo viên và Câu lạc bộ thời sự quý 1/2021, nguồn Youtube.com.

[3] Trần Mạnh Hùng, (2018), Tác động của cuộc Cách mạng 4.0 tới giáo dục của Việt Nam, http://hvcsnd.edu. vn.

[4] Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, (2018), Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”, Hà Nội.

[5] Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu, (2021), Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021, cấp Trung học

[6] Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, (2019), Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bài viết cùng số