Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non

Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thuysucdspvp@gmail.com Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Cơ sở văn hoá Việt Nam là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Kiến thức học phần rất cần thiết để người học áp dụng trong nghề nghiệp tương lai là giáo dục trẻ mầm non. Do đó, bài viết nêu tổng quan về vị trí, nội dung học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam, Chương trình giáo dục ở trường mầm non và định hướng nội dung, hướng dẫn vận dụng kiến thức văn hóa theo 5 chủ đề giáo dục trẻ lứa tuổi mẫu giáo để sinh viên có ý thức học tập học phần tốt hơn và góp phần giáo dục trẻ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Từ khóa: 
Vietnamese culture
the basis of Vietnamese culture
preschool education
students
Tham khảo: 

[1] Phan Kế Bính, (1990), Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Hữu Ngọc (Chủ biên), (1995), Từ điển Văn hóa cổ truyền Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội.

[3] Trần Ngọc Thêm, (1998), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-banhop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuongtrinh-Giao-duc-mam-non-472930.asp

[5] http://mnnghiaminh.namdinh.edu.vn/ke-hoach-chamsoc-giao-duc/ke-hoach-va-phan-phoi-chuong-trinhgdmn-nam-hoc-2020-2021.html.

[6] Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, Ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-CĐVP ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

[7] https://mndongtinh.vinhphuc.edu.vn/chuyen-muc/ du-kien-cac-chu-de-va-thoi-gian-thuc-hien-khoi-mau-giao-trong-nam-hoc-2020-2021-cmobile3131-440171. aspx

Bài viết cùng số