Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

Nguyễn Tiến Hùng hungnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng/xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương. Hơn nữa, chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục luôn được coi là “cốt lõi” để đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Dựa trên PDCA, bài báo này trình bày và phân tích đề xuất chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục C-EPD (C - Checking là Giám sát/Kiểm tra; E - Evaluating là Đánh giá; P - Planning là Lập kế hoạch; D - Doing là Thực hiện kế hoạch) theo 03 giai đoạn và được chi tiết thành 08 bước có quan hệ chặt chẽ với nhau theo cách “Sản phẩm” của quá trình trước là “Đầu vào” của “Quá trình” sau, cụ thể: (Bước 1 và 2A, 2B) Quá trình tổ chức kiểm tra/giám sát, đánh giá thực trạng chất lượng để xác định vấn đề chất lượng cần cải tiến (C-E); (Bước 3-5) Quá trình lập kế hoạch cải tiến chất lượng (P); (Bước 6-7) Quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chiến lược/giải pháp cải tiến chất lượng (D). Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục trong thực tiễn.
Từ khóa: 
Quality assurance
educational institution
quality Improving
Checking - Evaluating - Planning - Doing quality
stakeholders
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Tiến Hùng, (2015), Quản lí chất lượng trong giáo dục, Giáo trình sau đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-62-1690-2.

[2] Andrews, L, (Mar 4, 2021), PDCA: Plan, Do, Check, Act, SensrTrx Sam.

[3] Esaki, K, (2016), Common Management Process Model of New TQM Based on the Situation Analysis, Intelligent Information Management, 8, p.181-193, ISSN Online: 2160-5920, ISSN Print: 2160-5912.

[4] Software Testing Help, (June 28, 2021), Difference Between Quality Assurance and Quality Control (QA Vs QC), © COPYRIGHT SOFTWARETESTINGHELP 2021.

[5] Nguyễn Tiến Hùng, (01/2019), Quản lí huy động nguồn lực phát triển cơ sở giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 13, tr.07-11, ISSN: 2615-8957.

[6] Nguyễn Tiến Hùng, (2014), Quản lí giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục, sách chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604- 934-934-8.

[7] Wikipedia, (9 August 2021), PEST analysis.

[8] MindTools, (2021), SWOT Analysis – How to Develop a Strategy for Success, 12 MIND READ

[9] Nguyen, Tien-Hung - Fridere, James - Chu, XuanDung - Luong, Thi-Viet-Ha - Pham, Quoc-Toan - Dinh, Van-Hoat, (2021), Management of Primary Teachersaccording to the Approach of Competency-based

[10] Human Resources Management, Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, ISSN: 2581-8783 (Online), Volum 3 (Isue 06), p.93-116, DOI: 10.36099/ ajahss.3.6.8

[11] Kausar, S, (2014), Impact of Quality Culture on Employees’ Motivation: A Study on Education Sector of Pakistan, Middle-East Journal of Scientific Research, 22 (7), pp.1082-1089

Bài viết cùng số