Nghiên cứu tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên

Nghiên cứu tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên

Phan Thị Hồng Thảo thaopth@hvnh.edu.vn Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh 331 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đánh giá tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên. Dựa trên dữ liệu khảo sát, bằng phương pháp hồi quy bội, nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực của căng thẳng học tập đến thái độ học tập. Ngoài ra, các nhân tố: phương pháp học tập, giảng viên và phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất cũng là những yếu tố quan trọng giải thích sự khác biệt về thái độ học tập của sinh viên.
Từ khóa: 
Academic stress
Learning motivation
learning method
learning attitude
Tham khảo: 

[1] Byrne, D. G., Davenport, S. C., & Mazanov, J, (2007), Profiles of adolescent stress: The development of the adolescent stress questionnaire (ASQ), Journal of adolescence, số 30(3), tr.393-416.

[2] Yeo, S. K - Lee, W. K, (2017), The relationship between adolescents’ academic stress, impulsivity, anxiety, and skin picking behavior, Asian journal of psychiatry, No 28, p.111-114.

[3] Sun, J., Dunne, M. P., Hou, X. Y., & Xu, A. Q, (2011), Educational stress scale for adolescents: development, validity, and reliability with Chinese students, Journal of psychoeducational assessment, số 29(6), tr.534-546.

[4] Ang, R. P - Huan, V. S, (2006), Academic expectations stress inventory: Development, factor analysis, reliability, and validity, Educational and Psychological Measurement, số 66(3), tr.522-539.

[5] Hart, L. E, (1989), Describing the affective domain: Saying what we mean, In Affect and mathematical problem solving, pp. 37-45, Springer, New York, NY.

[6] Lê Ngọc Phương, (2005), Thái độ học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Abebe, F, (2014), Students’ Attitude Towards Mathematics. their Achievement and Factors Affecting their Learning in Government General Secondary Schools of Adama City, Doctoral dissertation, Addis Ababa University.

[8] Al-Nefale, S, (2015), Investigating factors influencing students’ attitude and performance when using webenhanced learning in developing countries: The case of Saudi Arabia, Doctoral dissertation, Brunel University London.

[9] Ayob, A - Yasin, R. M, (2017), Factors affecting attitudes towards mathematics, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, số 7(11), tr.1100-1109.

[10] Lưu Chí Danh - Nguyễn Thị Như Huyền - Đỗ Nguyễn Như Quỳnh - Võ Thị Mỹ Diệu, (2021), Các nhân tố tác động đến sự hứng thú trong học tập của sinh viên, Tạp chí Công thương, số 19, https://tapchicongthuong.vn/ bai-viet/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-hung-thu-tronghoc-tap-cua-sinh-vien-83564.htm.

[11] Phan Hữu Tín - Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, (2011), Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, Tạp chí Phát triển Khoa hoc và Công nghệ, số 14, tr.89-96.

[12] Trần Thị Khánh Linh, (10/2019), Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập các học phần toán cao cấp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Tạp chí Giáo dục, tr. 222-226.

[13] Wang, J. H., Tsai, K. C., Chu, S. K., Lei, C. L., Chio, I. L., & Lee, H. M, (2015), A study of learning pressure, learning attitudes, and achievement among Macau undergraduates, Canadian Social Science, 11(9), p.1-5.

[14] Samson, L., Lombrio, C., & Castro, J, (2019), Academic Stress: Its Relationship to Learning Attitude, Collaborative Faculty Research, https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624588.

[15] Hamurcu, H, (2018), Examination of attitudes to learning and educational stress in prospective primary school teachers: zmir-Buca sample, Educational Research and Reviews, 13(2), p.92-105.

[16] Shah, Z - Mahmood, N, (2011), Developing a scale to measure attitude towards science learning among school students, Bulletin of Education and Research, số 33(1), tr.71-81.

Bài viết cùng số