Quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên tại một số trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số khuyến nghị

Quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên tại một số trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số khuyến nghị

Nguyễn Thanh Tâm* tamnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phan Văn Kha khapv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Minh Hiền dtmhien.qlgd@gmail.com Học viện Quản lí Giáo dục 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình tín dụng cho sinh viên là một hình thức hỗ trợ tài chính và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học đã và đang được áp dụng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Do đặc thù của chương trình, việc quản lí chương trình tín dụng dành cho sinh viên cần huy động sự tham gia của nhiều ngành, nhiều đơn vị khác nhau như Chính phủ, các cơ quan tài chính, các cơ quan về tín dụng (ngân hàng), ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, sinh viên và gia đình sinh viên. Một cơ chế quản lí tốt có sự phối hợp giữa các chủ thể quản lí, phát huy được thế mạnh của từng chủ thể là mấu chốt để chương trình đạt được hiệu quả. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến vai trò của các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở nguyên tắc chung đó, nghiên cứu này tiến hành khảo sát các đối tượng có liên quan để chỉ ra thực trạng hoạt động quản lí các chương trình tín dụng cho sinh viên trong các trường đại học công lập với chủ thể quản lí chính là các nhà trường. Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu đưa ra nhận định về vị trí của các trường đại học công lập trong hệ thống quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên tại Việt Nam hiện nay, phân tích những ưu điểm và những tồn tại trong công tác quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên trong trường đại học công lập. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất đối với công tác quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.
Từ khóa: 
Student loan program
the management of student loan program
public university/ higher educational institution
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thanh Tâm, (2021), Một số nội dung lí luận trong quản lí chương trình tín dụng sinh viên – Vận dụng để đánh giá công tác quản lí chương trình tín dụng sinh viên tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, ISSN 1859-4603, https://doi. org/10.47393/jshe, tập 11, số 02, tr.75-85

[2] Bruce Johnstone, (2003), Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective, State University of New York at Buffalo.

[3] Adrian Ziderman, (2006), Policy options for student loan schemes: lessons from five Asian case studies, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Bangkok và International Institute for Educational Planning, ISBN: 92-9223-037- 9.

[4] Nguyễn Thanh Tâm - Nguyễn Minh Đức - Nguyễn Thị Hiền - Đặng Thị Minh Hiền - Hoàng Lê Mai Phương, (2020), Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 2615-8957, số 33, tr.8-13.

[5] Đặng Thị Minh Hiền, (2013), Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục, Báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Mã số: B2010-37-84

[6] Nguyễn Thanh Tâm, (2019), Vận dụng cơ sở lí luận để đánh giá quản lí thực hiện chương trình tín dụng sinh viên góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 17, ISSN 2615-8957, tr.17-42.

[7] Jamil Salmi, (2003), Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience

[8] Phan Văn Kha, (2007), Giáo trình Quản lí Nhà nước về giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[9] Phan Văn Kha (Chủ biên), (2014), Lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục thời kì hội nhập, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên, https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/cong-tac-hocsinh-sinh-vien/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=5256.

[11] Thủ tướng Chính phủ, (2007), Quyết định số 157/2007/ QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Bài viết cùng số