Mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm R trong giảng dạy Xác suất Thống kê ở bậc đại học

Mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm R trong giảng dạy Xác suất Thống kê ở bậc đại học

Lê Thị Kim Anh anhltk@buh.edu.vn Trường Đại học Ngân hàng 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đề xuất sử dụng phần mềm R để thực hiện mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo các khái niệm, định lí quan trọng trong môn học Xác suất Thống kê ở bậc đại học. Qua kinh nghiệm giảng dạy và hiểu biết của tác giả, các giáo trình Xác suất Thống kê được sử dụng trong đa số các trường đại học ở Việt Nam chưa chú trọng các phương pháp mô phỏng khi trình bày các khái niệm của môn học. Điều này dẫn đến việc học và hiểu của sinh viên còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các khái niệm khó như khái niệm khoảng tin cậy, định lí giới hạn trung tâm hay công thức xác suất Bayes. Dùng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong giảng dạy Xác suất Thống kê có thể giúp sinh viên hiểu kiến thức của môn học vừa trực quan vừa đúng bản chất.
Từ khóa: 
onte Carlo methods
probability and statistics.
Tham khảo: 

[1] Matthew J. Sigal - R. Philip Chalmers, (2016), Play It Again: Teaching Statistics With Monte Carlo Simulation, Journal of Statistics Education, 24:3, p.136- 156.

[2] Probability and Statistics for Computer Scientists 3rd Edition, Michael Baron, (2019), Chapman and Hall/ CRC.

[3] Sabrina Luxin Wang - Anna Yinqi Zhang - Samuel Messer - Andrew Wiesner - Dennis K. Pearl, (2021), Student-Developed Shiny Applications for Teaching Statistics, Journal of Statistics and Data Science Education, 29:3, p.218-227.

[4] Doi, Jimmy Potter, Gail Wong, Jimmy et al, (2016), Web Application Teaching Tools for Statistics Using R and Shiny, Technology Innovations in Statistics Education, 9(1).

[5] W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team, An Introduction to R, Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics Version 4.1.3 (2022-03-10), https://cran.r-project.org/doc/ manuals/r-release/R-intro.pdf

[6] Michael J. Crawley, (2014), Statistics: An Introduction Using R, 2nd Edition, Wiley.

[7] Reuven Y. Rubinstein, Dirk P. Kroese, (2016), Simulation and the Monte Carlo Method, Wiley. [8] Lê Sĩ Đồng, Giáo trình Xác suất – Thống kê, (2013), NXB Giáo dục Việt Nam.

[8] Bennett, Kevin L., (2018), Teaching the Monty Hall Dilemma to Explore Decision-Making, Probability, and Regret in Behavioral Science Classrooms, International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning: Vol. 12: No. 2, Article 13.

Bài viết cùng số