Biện pháp của giáo viên tạo động lực học tập cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp của giáo viên tạo động lực học tập cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thúy Dung nguyenthithuydung@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kết quả khảo sát bằng bảng hỏi với giáo viên và học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp của giáo viên tạo động lực học tập cho học sinh. Giáo viên đã quan tâm tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh, đã cố gắng thu hút học sinh vào hoạt động học tập vì kết quả điểm số của môn học. Tuy nhiên, giáo viên chưa thực hiện thường xuyên các biện pháp giúp học sinh có nhu cầu học tập một cách lâu dài, bền vững và làm cho từng thành tố của hoạt động học tập trở nên hấp dẫn đối với học sinh
Từ khóa: 
measures
developing learning motivation
students
high schools
Ho Chi Minh City
Tham khảo: 

[1] Theobald, M.A., (2006), Increasing student motivation: Strategies for midle and high school teachers, Thousand Oaks, California: Corwin Press

[2] Nguyễn Tùng Lâm, (2015), Tìm giải pháp tạo động lực học tập với học sinh yếu kém phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải pháp, tr.147-157, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[3] Pintrich, P.R., (2003), A Motivation Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts, Journal of Educational Psychology, 95(4), p.667-686.

[4] Huitt W., (2011), Motivation to learn: An Overview, Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University.

[5] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (2013), Từ điển bách khoa Tâm lí học, Giáo dục học Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2021), Tạo tạo động lực học tập cho học sinh – Một năng lực cần thiết của giáo viên phổ thông đáp ứng giáo dục 4.0, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 43, tr.1-5

[7] Phạm Hồng Quang - Lê Hồng Sơn, (2011), Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông, giai đoạn 2011-2018.

[8] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, NXB Hồng Đức

[9] Nguyễn Quang Thuấn, (2016), Đánh giá theo định hướng năng lực, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 2, tr.68-82.

Bài viết cùng số