Đặc trưng lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đặc trưng lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nguyễn Thị Xuân Lộc locntx@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở nghiên cứu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu, tính chất công việc và môi trường thực tiễn công tác, bài viết xác định năm đặc trưng cơ bản lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập bao gồm: Lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ thể hiện sự kết hợp giữa tham mưu đề xuất và thực hiện; Lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật; Lao động của chuyên viên tổ chức cán bộ xử lí nhiều công việc phức tạp liên quan trực tiếp đến con người và lợi ích của con người; Lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập có tính tổ chức chặt chẽ, tính kế hoạch hóa cao; Lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, phát triển con người theo mục tiêu giáo dục phù hợp với chiến lược phát triển cán bộ của ngành và các cơ sở giáo dục.
Từ khóa: 
Executives
organization
personnel
public universities
profession.
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2004), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, tr.269.

[2] Từ điển tiếng Việt, (2003), NXB Đà Nẵng, tr.187.

[3] Bộ Nội vụ, (2014), Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định Chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Chính phủ.

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Luật Viên chức.

[5] Hà Văn Tải, (2004), Công tác tổ chức - cán bộ là một nghề quan trọng, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, tập 5-tr.88, tập 4 - tr.43.

[7] C. Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 3, tr.11.

[8] Phạm Văn Trụ, (2004), Đặc thù của nghề tổ chức - nhân sự, Xây dựng Đảng số 4

[9] Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, (04/11/2013), Nghị quyết 29 NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bài viết cùng số