A POLICY FRAMEWORK OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

A POLICY FRAMEWORK OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Trinh Thi Anh Hoa hoatta@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Digital transformation in the management of educational institutions is an important condition to improve management efficiency. The digital transformation in educational institution management is essentially the transformation of management methods based on technology to improve efficiency and reduce costs. The digital transformation in educational institution management creates opportunities to change thinking, methods, processes, and models of managing educational institutions. Therefore, it is necessary to develop a policy framework to promote digital transformation in the management of educational institutions thereby proposing policies to improve management efficiency and contribute to enhancing the quality of education.
Keywords: 
digital transformation
digital transformation in education
educational management
digital transformation policy.
Refers: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (03/6/2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2025”.

[2] European Commission, Digital Education Action Plan, (2021-2027), https://ec.europa.eu/education/educationin-the-eu/digital-education-action-plan_en [3] Thomas M. Siebel, (2019), Digital transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

[4] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2019), Đề án Chuyển đổi số quốc gia.

[5] https://dx.smartosc.com/khai-niem-va-cac-buocchuyen-doi-so-trong-nganh-giao-duc/.

[6] Nguyễn Sơn Hải, (2021), Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Báo cáo tại Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục.

[7] Thủ tướng Chính phủ, (2022), Quyết định số 131/QĐTTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 định hướng đến 2030”.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Công nghệ thông tin, (2021), Chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

[9] Đỗ Phú Hải (2017), Tổng quan về chính sách công, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Articles in Issue