CAREER GUIDANCE AND VOCATIONAL TRAINING FOR ADOLESCENTS WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS

CAREER GUIDANCE AND VOCATIONAL TRAINING FOR ADOLESCENTS WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS

Dao Thi Thu Thuy daothuthuytk@gmail.com Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article provides an overview of studies on career guidance and vocational training for adolescents with developmental disorders, the current status of perceptions of parents and community on the importance of career guidance and vocational training; the impacts of organizational development for career guidance and vocational training for adolescents with developmental disorders; consequences and causes of difficulties in career guidance and vocational training. On such basis, the author provides some orientations for occupational groups suitable for adolescents with developmental disorders in Vietnam
Keywords: 
vocational guidance
adolescents with developmental disorders
Refers: 

[1] Báo cáo đánh giá nhu cầu hướng nghiệp cho thanh thiếu rối loạn phát triển tại Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị và Huyện Thăng Bình Huyện Quảng Nam, Dự án: Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em và thanh thiếu rối loạn phát triển thông qua các hành động chung của địa phương, tên viết tắt dự án là I-SHINE – Em Tỏa Sáng” của tổ chức CRS.

[2] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin.

[3] Phạm Tất Dong, (2011), Giáo dục hướng nghiệp, sách giáo viên lớp 9, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Hưng, (2020), Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.

[5] Phạm Văn Sơn, (2011), Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 69.

[6] Báo cáo quốc gia về Giáo dục đặc biệt của 10 nước khu vưc Đông Nam Á tại Hội đồng Bộ trưởng Đông Nam Á, SEAMEO SEN, Thành phố. Hồ Chí Minh, (2018).

[7] Ali, M., Schur, L., & Blanck, P., (2011), What types of jobs do people with disabilities want? Journal of Occupational Rehabilitation, 21(2), 199-210.

[8] llen, K. D., Burke, R. V., Howard, M. R., Wallace, D. P., & Bowen, S. L., (2012),. Use of audio cuing to expand employment.

[9] Opportunities for adolescents with autism spectrum disorders and intellectual disabilities. Journal of Autism and Developmental, Disorders, 42(11), 2410-9,. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1519-7

Articles in Issue