CULTURAL VALUES AND ITS CHANGE IN VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CURRENT PERIOD

CULTURAL VALUES AND ITS CHANGE IN VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CURRENT PERIOD

Tran Thi Yen* yentt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Ha Duc Da dahd@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Human values, cultural values and social values in Vietnam are important internal resources for the development of the country. These internal resources need to be formed, nurtured and developed early from the family, community, school and each person. The article focuses on studying the current situation of cultural values and its change in Vietnamese high school students in the current period. The research results are the scientific and practical basis for proposing solutions to educate human values, cultural values and social values for high school students in the context of the fundamental and comprehensive reform of education and training.
Keywords: 
cultural values
cultural value change
high school students
Refers: 

[1] Ngô Đức Thịnh, (2010), Bảo tồn, làm giầu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[2] Hồ Sĩ Quý, (2018), Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, Khoa học Xã hội Việt Nam, số 10

[3] Trần Ngọc Thêm, (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai, NXB Văn hóa - Văn

[4] Trần Quốc Toản, (2018), Về hệ giá trị con người, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị xã hội, Trang thông tin điện tử, Hội đồng Lí luận Trung ương.

[5] Nguyễn Như Ý, (2010), Đại Từ điển tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Nguyễn Hồng Thuận, (12/2021), Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông trong giai đoạn mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2013), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, mã số B2012-37-07 NV

[8] Lê Thanh Bình (2019), Hệ giá trị văn hóa Việt Nam và các tiêu chí phù hợp trong giai đoạn mới, Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ươn

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình môn Giáo dục Công dân

[10] Phạm Duy Đức, (2018), Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội đồng Lí luận Trung ương

[11] Hiến pháp năm 2013

Articles in Issue