Dạy học Xác suất có điều kiện ở lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

Dạy học Xác suất có điều kiện ở lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

Nguyễn Ái Quốc nguyenaq2014@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc xuất hiện khái niệm Xác suất có điều kiện ở lớp 12 trở thành một trong những điểm mới quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018. Điều này đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị ý tưởng cho thiết kế tình huống dạy học để soạn thảo kế hoạch bài dạy Xác suất có điều kiện. Mặt khác, việc đánh giá tính hiệu quả của tình huống dạy học cần phải được thực hiện để có thể điều chỉnh và cải tiến nó được hoàn thiện hơn. Bài viết trình bày: Thực nghiệm thứ nhất về tình huống dạy học Xác suất có điều kiện để hình thành khái niệm Xác suất có điều kiện và kĩ năng giải quyết bài toán liên quan Xác suất có điều kiện ở học sinh; Thực nghiệm thứ hai về đánh giá mức độ đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng của học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018.
Từ khóa: 
Xác suất có điều kiện
biến cố
sơ đồ cây
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán
tình huống dạy học.
Tham khảo: 

[1] Đỗ Đức Thái - Đỗ Tiến Đạt - Nguyễn Hoài Anh - Phạm Xuân Chung - Nguyễn Sơn Hà - Phùng Hồ Hải - Phạm Sỹ Nam, (2019), Hướng dẫn dạy học môn Toán trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, tr.156 – 160, NXB Đại học Sư phạm, Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Fischbein, E., & Gazit, A, (1984), Does the Teaching of Probability Improve Probabilistic Intuitions? Educational Studies in Mathematics, 15, p.1-24.

[3] Tarr, J. E., & Lannin, J. K, (1997), How can teachers build notions of conditional probability and independence? Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning, (2005), Springer New York, NY, p.215 – 238.

[4] Tarr, J. E, (2002), The confounding effects of “50-50 chance” in making conditional probability judgments, Focus on Learning Problems in Mathematics, 24, p.35-53.

[5] Ancker, J. S, (2006), The Language of Conditional Probability, Journal of Statistics Education, 14:2, DOI: 10.1080/10691898.2006.11910584.

[6] Ross, S, (2002), A First Course in Probability (6th ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

[7] Nguyen Ai Quoc - Thai Tran Phuong Thao, (2018), Research On Mistakes Of Economics And Engineering Students In Learning The Total Probability, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, số 7, tr.44 – 58.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội

[9] Ministère de l’Éducation et de la Formation, (2002), Mathématiques 12ème

[10] David Martin - Robert Haese - Sandra Haese - Michael Haese - Mark Humphries, (2012), Mathematics for the international student, tr.734 – 778

Bài viết cùng số