Rèn luyện cho sinh viên Sư phạm Toán kĩ năng thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong dạy học Toán ở trường phổ thông

Rèn luyện cho sinh viên Sư phạm Toán kĩ năng thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong dạy học Toán ở trường phổ thông

Phan Thị Phương Thảo thaoptp@tnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Để dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, một trong những kĩ năng cần có của mỗi giáo viên là kĩ năng thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo hướng này. Đặc biệt, mỗi sinh viên sư phạm cần được rèn luyện kĩ năng thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Trong bài viết này, dựa trên các kết quả nghiên cứu về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh và quy trình rèn luyện kĩ năng, chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh cho sinh viên Sư phạm Toán.
Từ khóa: 
Câu hỏi
kĩ năng thiết kế câu hỏi
sinh viên Sư phạm Toán
Tham khảo: 

[1] Đỗ Đức Thái (Chủ biên), (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Cao Thị Hà, (2015), Những kĩ năng cần có của người giáo viên Toán trong giai đoạn hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[3] Đào Tam, (2015), Các năng lực cốt lõi của giáo viên Toán phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa môn Toán sau 2015, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán (Mô đun 3)

Bài viết cùng số