Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm văn học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Trà Vinh

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm văn học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Trà Vinh

Trần Văn Tuân tuandhtv@tvu.edu.vn Trường Đại học Trà Vinh Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học quan trọng trong việc thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp này trong dạy học tác phẩm văn học còn nhiều hạn chế. Bài viết đề xuất một số ý kiến cho việc vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm văn học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Trà Vinh.
Từ khóa: 
Method of detecting and solving problem
literary works
students of Primary Education
Tra Vinh University.
Tham khảo: 

[1] Phùng Văn Bộ, (2001), Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] I.Ia.Lecnen, (1976), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Kim Hồng - Nguyễn Thị Diễm My, (2017), Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[4] Nguyễn Văn Đệ - Nguyễn Thanh Hưng - Hoàng Thị Minh Phương, (2016), Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Nguyễn Văn Đệ - Nguyễn Thanh Hưng - Hoàng Thị Minh Phương, (2016), Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[6] Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Kim Hồng - Nguyễn Thị Diễm My, (2017), Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[7] Nguyễn Văn Đệ - Nguyễn Thanh Hưng - Hoàng Thị Minh Phương, (2016), Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[8] Vân Thanh, (2019), Văn học Thiếu nhi Việt Nam một số vấn đề về tác phẩm và thể loại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[9] Đỗ Bình Trị, (1995), Phân tích tác phẩm văn học dân gian, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[10] Trần Đăng Xuyền, (2019), Tư tưởng và phong cách nhà văn - những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

Bài viết cùng số