Đổi mới quản lí đào tạo ở trường đại học trên nền tảng công nghệ thông tin hướng tới đại học thông minh

Đổi mới quản lí đào tạo ở trường đại học trên nền tảng công nghệ thông tin hướng tới đại học thông minh

Lê Văn Tấn tandhv@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bối cảnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các trường đại học trong việc xây dựng mô hình tổ chức quản lí và điều hành một cách hiệu quả để thực hiện vai trò quan trọng trong sáng tạo tri thức, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, nhiều trường đại học Việt Nam đang xây dựng đề án chuyển đổi số và tái cấu trúc hệ thống thông tin quản trị nhà trường để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hướng tới đại học thông minh. Bài viết cung cấp một cách tiếp cận về xây dựng hệ thống thông tin tổng thể dựa trên việc đổi mới quản lí đào tạo trên nền tảng công nghệ thông tin là thành tố quan trọng của đại học thông minh.
Từ khóa: 
Đào tạo
quản lí đào tạo
đại học thông minh
nền tảng công nghệ thông tin
Tham khảo: 

[1] Đinh Văn Toàn, (2019), Nghiên cứu các yếu tố nền tảng cho phát triển doanh nghiệp trong trường đại học, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tr.553

[2] Tạ Duy Khánh, (6/2019), Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí điều hành tại các trường đại học, Tạp chí Tài chính, kì 2.

[3] Tuan Tongkeo Putsadee Pornphol, (2018), Transformation from a Traditional University into a Smart University, ACM, ICIET ‘18.

[4] Nguyễn Văn Vẹn, (2021), Đổi mới quản trị giáo dục - đào tạo bậc Đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Cộng sản

[5] Yulia O. Yereshko Oleg Ye. Kaminskyi - Sergii O. Kyrychenko, (2018), Digital transformation of university education in Ukraine: trajectories of development in the conditions of new technological and economic order, Information Technologies and Learning Tools 64(2):128.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (25/01/2022), Quyết định 131/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

[7] Nguyễn Quý Thanh - Tôn Quang Cường, (2019), Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục, http://hdll.vn/ vi/thong-tin-ly-luan---thuc-tien/nhung-xu-the-moi-cuacong-nghe-trong-giao-duc.html, Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lí luận Trung ương

Bài viết cùng số