Phát triển năng lực số cho học sinh trung học qua môn Ngữ văn

Phát triển năng lực số cho học sinh trung học qua môn Ngữ văn

Nguyễn Thị Thanh Nga nganntt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng quan một số nghiên cứu về năng lực số, khung năng lực số của học sinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất vận dụng vào phát triển năng lực số cho học sinh qua môn Ngữ văn. Bài viết cũng chỉ ra những cơ hội có thể tích hợp, phát triển một số biểu hiện của năng lực này trong môn Ngữ văn cấp Trung học, đồng thời minh họa bằng một kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn ở lớp 10 theo Chương trình 2018. Với những thông tin đó, bài viết mong muốn các nhà nghiên cứu và các giáo viên có một cái nhìn cụ thể về khả năng phát triển năng lực số cho học sinh qua môn học
Từ khóa: 
Năng lực số
khung năng lực số
ICT
Ngữ văn.
Tham khảo: 

[1] Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Tài liệu tập huấn giáo viên: Hướng dẫn phát triển năng lực số và kĩ năng chuyển đổi cho học sinh cấp Trung học.

[2] Lê Anh Vinh - Bùi Diệu Quỳnh - Đỗ Đức Lân - Đào Thái Lai - Tạ Ngọc Trí, (01/2021), Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số đặc biệt.

[3] Law, N., et al., (2018), A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4. 2.

Bài viết cùng số