Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Nga nguyennga.vnies@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết chỉ ra kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ, tổ chức dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi. Nghiên cứu chỉ rõ vai trò của dịch vụ giáo dục, các loại hình, đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng của đến chất lượng dịch vụ cũng như sự phân cấp quản lí ở của mỗi quốc gia. Nội dung đa dạng mà các dịch vụ này hướng đến bao gồm các hỗ trợ về sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ và giáo dục sớm cho trẻ. Mỗi quốc gia với những điều kiện về kinh tế - chính trị đặc thù đều có những chính sách hỗ trợ cha mẹ trẻ và cộng đồng khác nhau, có quy định về tổ chức và điều kiện tổ chức dịch vụ hỗ trợ tương ứng. Trong đó, chỉ rõ sự tham gia của các bên liên quan (chính phủ, các bộ, ngành trung ương, địa phương…) trong tổ chức dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng như việc giám sát, đánh giá các dịch vụ này ở từng quốc gia. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ không chỉ phát triển một mình mà thông qua các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội. Theo đó, việc đề xuất các khuyến nghị về chính sách, loại hình, phân cấp quản lí dịch vụ và tổ chức dịch vụ trong vấn đề chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở Việt Nam dựa trên bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện.
Từ khóa: 
preschool education
Educational services
family and community support services
care and education.
Tham khảo: 

[1] Kotler, P - Amstrong, G., (2004), Những nguyên lí tiếp thị, tập 2, NXB Thống kê.

[2] Kotler, P - Keller, K.L., (2006), Marketing Management, Pearson Prentice 105 Hall, USA

[3] Samson Maekele Tsegay, Cresensia Kansale, Sydell Poyoe Goll, (January 2017), An Analysis of Early Childhood Education Policy in China, Asia-pacific journal of research in early childhood education, Vol.11, No.1, pp.69-84.

[4] Vũ Thu Thủy, (2015), Một số đặc trưng của giáo dục mầm non Nhật Bản và so sánh với Việt Nam, luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Châu Á học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Borg, F, (2019), A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden, Hungarian Educational Research Journal, 9(4), p.607–627, DOI:10.1556/063.9.2019.4.52

[6] Barnett, W.S., Carolan, M.E., Squires, J.H., Clarke Brown, K., & Horowitz, M, (2015), The state of preschool 2014: State preschool yearbook, New Brunswick, NJ, uSA: National Institute for Early Education Research, Retrieved from http://nieer.org/ sites/nieer/fles/Yearbook2014 full2 0.pdf

[7] Anand Satyanand, Governor-General, (2008), Education (Early Childhood Services) Regulations 2008 (SR 2008/204), Order in Council at Wellington, New Zealand.

[8] Uusimaki, Sirkka - Liisa & YnGIÁO VIÊNesson, Tina & Garvis, Susanne & Harju-Luukkainen, Heidi, (2019), Parental Involvement in ECEC in Finland and in Sweden, 10.1007/978-3-030-16866-7_5

[9] Bromer, J. and J. Korfmacher, (2017), Providing highquality support services to home-based child care: A conceptual model and literature review, Early Education and Development, Vol. 28/6, pp. 745-772, http://dx.doi. org/10.1080/10409289.2016.1256720.

[10] https://edu.glavsprav.ru.

[11] OECD, Japan, (2015), https://www.oecd.org/education/ school/ECECDCN-Japan.pdf.

[12] Yanfei Zhou, Akiko Sato Oishi, Akemi Ueda, (2015), Childcare System in Japan, Journal of Population and Social Security (Population), Supplement to Volume 1.

[13] Rayginne G.H. Tan, (July 2016), The Literature Review Early childhood care and education in five asian countries.

[14] https://www.moe.gov.sg/education-in-sg.

[15] https://edu.gov.ru/activity/main_activities/preschool_ education/.

[16] OECD, (2016), Education in China.

Bài viết cùng số