Vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân

Trần Nguyễn Sĩ Nguyên singuyendhcs@gmail.com Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tập trung làm rõ khả năng nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tác giả nghiên cứu trường hợp giảng dạy chiến thuật hình sự trong các cơ sở giáo dục đại học của lực lượng Công an Nhân dân để chứng minh cho luận điểm nêu trên. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: 
The People’s Public Security Force
criminal tactics
materialist dialectics
higher education.
Tham khảo: 

[1] Bernardes, M. E. M., (2014), Active Teaching Approach: Teaching and Learning Methods on Historical and Cultural Theory, Creative Education, 5, 734-742, http:// dx.doi.org/10.4236/ce.2014.510086.

[2] Afe, A.E., (2021), Application of Social Science Theories for Effective Teaching and Learning of History in Nigeria: Example of Dialectical Materialism, In: Mojekwu, J.N., Thwala, W., Aigbavboa, C., Atepor, L., Sackey, S. (eds) Sustainable Education and Development, Springer, Cham. https://doi. org/10.1007/978-3-030-68836-3_7.

[3] Dong, T., (2022), The Guiding Function of Dialectical Materialism Theory to Education and Teaching, Scientific and Social Research, 4(6), p.26-30, https:// www.doi.org/10.26689/ssr.v4i6.4014.

[4] Nguyễn Thanh Hưng - Nguyễn Thị Thu Thuỷ, (2011), Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học Toán ở phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 260, tr.48-51.

[5] Trân Đại Quang - Nguyễn Xuân Yêm, (2015), Khoa học Công an Việt Nam, Tập 1: Lí luận và phương pháp luận Khoa học Công an, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội.

[6] Từ Thị Thanh Mỵ, (2021), Vai trò của tư duy biện chứng duy vật trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 120, tr.41-45.

[7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2012), Luật Giáo dục đại học, Hà Nội.

[8] Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm - Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an (2012), Khoa học hình sự Việt Nam: Chiến thuật hình sự, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội

[9] Cổng thông tin điện tử Học viện Cảnh sát nhân dân, (16/01/2017), Bộ sách Khoa học hình sự Việt Nam, http://hvcsnd.edu.vn/an-pham/bo-sach-khoa-hoc-hinhsu-viet-nam-1934, truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2022.

[10] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2021), Bộ Luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[11] Ban Chấp hành Trung ương (18/8/2022), Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Hà Nội.

[12] Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), (28/3/2014), Kết luận số 94-KL/TW về việc Tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Hà Nội.

[13] C. Mác và Ph. Ăng-ghen (2002), Toàn tập, tập 20, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[14] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Bài viết cùng số