Nghiên cứu chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Bá Tiến tiennb@vnu.edu.vn Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Hương Thảo thaottkt@vnu.edu.vn Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Lê Thị Kim Huyền huyenltkttkt@vnu.edu.vn Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Đăng Trị trihdttkt@vnu.edu.vn Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Tiến Thảo* ntthao@vnu.edu.vn Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đồng Thị Tuyết Hạnh dtthanh@vnuhcm.edu.vn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Quốc Chính nqchinh@vnuhcm.edu.vn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tham khảo: 

[1] Báo cáo Hội thảo Khảo thí thường niên 2022, (2022), Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Phan Thị Luyến, (2012), Năng lực chủ chốt trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, tập 18, số 10, tr.17-20

[3] Phạm Đức Quang, (2022), Một số vấn đề chung về xây dựng chuẩn trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tập 18, số 10, tr.1-6.

[4] Geiser, S., & Studley, R, (2002), UC and the SAT: Predictive validity and differential impact of the SAT I and SAT II at the University of California, Educational Assessment, 8(1), 1-26.

[5] Maruyama, Geoffrey, (2012), Assessing College Readiness: Should We Be Satisfied With ACT or Other Threshold Scores? Educational Researcher, 41:7, p.252 – 261.

[6] Sawyer, R. L, (1996), Decision theory models for validating course placement tests. Journal of Educational Measurement, 33(3), p.271–290.

[7] Noble, J. P., & Sawyer, R. L, (2004), Is high school GPA better than admission test scores for predicting academic success in college? College and University Journal, 79(4), p.17-22.

[8] Allen, J., Robbins, S., Casillas, A., & Oh, I.-S, (2008), Third-year college retention and transfer: Effects of academic performance, motivation, and social connectedness, Research in Higher Education, 49(7), p.647–664.

[9] S. Alturki - N. Alturki, (2021), Using Educational Data Mining to Predict Students Academic Performance for Applying Early Interventions, JITE:IIP, Vol. 20, pp.121- 137.

[10] S. Huang - N. Fang, (2013), Predicting student academic performance in an engineering dynamics course: A comparison of four types of predictive mathematical models, Computers & Education, Vol. 61, no. 1, pp.133- 145.

[11] Mo, L., Yang, F., Hu, X., Calaway, F., & Nickey, J, (2011), ACT test performance by Advanced Placement students in Memphis City schools, The Journal of Educational Research, 104, 354–359

[12] Sái Công Hồng, (2016), Đánh giá mối tương quan giữa điểm thi thành phần của kì thi đánh giá năng lực và điểm thi các môn học của kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 135, tr.28-32.

[13] Aguinis, H., Culpepper, S.A. & Pierce, C.A, (2016), Differential Prediction Generalization in College Admissions Testing, Journal of Educational Psychology (7), 1045-1059

[14] Jennifer L. Kobrin, Brian F. Patterson, Emily J. Shaw, Krista D. Mattern, and Sandra M. Barbuti, Validity of the SAT for Predicting First-Year College Grade Point Average, Research Report No. 2008-05.

[15] Richard Sawyer, (2013), Beyond Correlations: Usefulness of High School GPA and Test Scores in Making College Admissions Decisions, Applied Measurement in Education, 26:2, p.89-112.

Bài viết cùng số