Giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Lê Thị Quỳnh Nga ngaltq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
: Xây dựng mục tiêu và nội dung giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn là một nhiệm vụ cần thiết với các nhà trường phổ thông trong bối cảnh môi trường không khí ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay. Bài viết phân tích một số vấn đề chung về ô nhiễm không khí và bụi mịn, từ đó đề xuất mục tiêu và nội dung giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu giáo dục môi trường của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
environmental education
air environment
air pollution
particulate matter.
Tham khảo: 

[1] Gillett, M, (1977), The tbilisi declaration, McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, 12(002).

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (1998), Dự án Giáo dục môi trường trong trường phổ thông Việt Nam, Mã số: VIE/95/041.

[3] Hoàng Đức Nhuận - Nguyễn Văn Khang, (1999), Một số phương pháp tiếp cận giáo dục môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] WHO, (2016), WHO công bố ước tính mức phơi nhiễm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng sức khỏe quốc gia, https://www.who.int/newsroom/detail/27-09-2016- who-releases-country-estimates-onair-pollutionexposure-and-health-impact.

[5] Ngô Thị Hải Yến, (2020), Khung chương trình giáo dục bảo vệ môi trường bậc Trung học cơ sở theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, MS: B2019-SPH-03MT.

[6] Bernstein, J. A., Alexis, N., Barnes, C., Bernstein, I. L., Nel, A., Peden, D., ... & Williams, P. B., (2004), Health effects of air pollution, Journal of allergy and clinical immunology, 114(5), 1116-1123.

[7] Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí.

[8] GreenID, (2017), Báo cáo chất lượng không khí năm 2017, https://cleanairday.vn/wp-content/uploads/2019/04/AQR_VIE_FINAL.pdf.

[9] Quốc hội, Nghị quyết số 88/2014/QH13 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[10] Đinh Xuân Thắng, (2007), Giáo trình ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài viết cùng số